GENEL

TMSF HOLDİNG A.Ş. VE SORULAR…

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) birinci ve asli göreve mevduatın sigortalanmasıdır. Ancak zaman içinde Fona, mevduat sigortacılığı görevi ile doğrudan ilgisi olmayan çeşitli görevler de yüklenmiştir. Bu görevlerden birisi de “Kayyımlık” görevidir.

TMSF bu kayyımlık göreve nedeniyle 2021 sonu itibariyle 83,6 milyar liralık aktif büyüklüğe sahip şirketleri yönetme yetkisine sahip büyük bir Holdinge dönüşmüştür. Bu hususu belirtmek için yazımıza “TMSF Holding A.Ş.” başlığı verilmiştir.

Bu yazıda TMSF‘nin temel görevleri özet olarak verilecek, sonrasında kayyımlık görevinin hukuki dayanağı ve kapsamı verilerek, TMSF’nin kayyım olduğu şirketlere ilişkin genel bilgiler ve bu kapsamda kamuoyunun kafasında oluşan sorulara yer verilecektir. Yazımızın sonunda TMSF’nin kayyım olarak tayin edildiği, şirket, işletme ve kişilerin tam listesine yer verilecektir.

MEVDUAT SİGORTACILIĞINDAN KAYYIMLIĞA TMSF’NİN KISA TARİHİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 22.07.1983 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde tasarruf mevduatını sigorta etmek üzere kurulmuştur. 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle TMSF’nin yetkileri genişletilmiş, tasarruf mevduatını sigorta etmenin yanı sıra bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve gereğinde yeniden yapılandırma görevi TMSF’ye verilmiştir.

1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurulmuş ve TMSF’nin temsil ve idaresi TCMB’den alınarak BDDK’ya devredilmiştir. BDDK’nın kuruluşu ve faaliyetlerine başlaması Türkiye’nin yaşadığı ikinci büyük finansal krize denk gelmiştir. 1994’teki ilk dalgada 4 olan batık banka sayısı 2000’lerin başındaki ikinci dalga ile 25’e yükselmiştir. 26.12.2003 tarihinde TMSF’nin karar organının Fon Kurulu olduğu hükme bağlanarak TMSF özerk bir statüye kavuşturulmuştur. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile katılım bankaları nezdinde açılan gerçek kişilere ait katılım fonlarının da TMSF’nin güvencesi altına alınmıştır.

Ülkemizde 15.07.2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen OHAL  kapsamında; 01.09.2016 tarihinde yayımlanan 674 sayılı KHK (10.11.2016 tarihli 6758 sayılı Kanun ile kanunlaşmıştır)  ile FETÖ/PDY terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca kayyım atanan/atanacak olan şirketlerdeki kayyımlık görev ve yetkilerinin TMSF’ye devredilmesine karar verilmiştir. Böylece TMSF, normal ve mutat olan mevduat sigortacılığı görevine ilaveten kayyımlık görevini de üstlenmiştir.

Yıllar içinde TMSF’nin asli görevi olan mevduat sigortacılığının nasıl geri planda kaldığı Kurul Kararları içinde Mevduat Sigortacılığına ilişkin kararların sayısından da anlaşılmaktadır.

Kayyımlık görevi TMSF’nin en önemli iş yükünü oluşturan alanlardan biri haline gelmiştir.

TMSF’NİN KAYYIMLIK GÖREVİNİN TEMEL AMACI NEDİR?

6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca TMSF’nin kayyım olarak atandığı Şirketlerin faaliyetlerinin ticari teamüllere uygun olarak, basiretli bir tüccar gibi yönetilmesi ve söz konusu şirketlerin milli ekonomiye olan katkısının devam ettirilmesi TMSF’nin birincil amacı ve görevi olduğu gibi hukuki yükümlülüğüdür.

Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle, mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verilmesi öngörülmektedir. Böylelikle, “sürdürebilir” olmayan şirketlerin satış veya tasfiyesi söz konusu olmaktadır.

TMSF’NİN KAYYIMLIK YAPTIĞI ŞİRKETLERİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ

TMSF verilerine göre Mart 2022 tarihi itibarıyla, Türkiye’nin 36 ilinden toplam 709 adet şirket/ticari işletmenin kayyımlarının yetkileri TMSF’ye devredilmiş veya bu şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır. Ayrıca, 104 şirketin %50’nin altındaki hisseleri ile 101 gerçek kişinin mal varlıklarına da TMSF kayyım olarak atanmıştır. Söz konusu şirket/ticari işletmelerden derlenen bilgilere göre, 709 adet şirket/ticari işletmenin 31.12.2021 itibarıyla;

 • Toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 83,61 milyar TL,
 • Öz kaynak toplamı yaklaşık 32,97 milyar TL,
 • Ciro toplamı yaklaşık 50,35 milyar TL,
 • Toplam Dönem Kârı 4,03 milyar TL ve
 • Bu işletmelerde istihdam edilen çalışan sayısı 35.061 kişidir.

TMSF verilerine göre Ocak 2022 Tarihinde kayyımlık ile idare edilen kişi, şirket ve işletmelere ilişkin toplulaştırılmış veriler ise aşağıdaki gibidir.

Tablo 1: 13 Ocak 2022 İtibariyle TMSF’nin Kayyımlık Yaptığı Şirket ve Kişileri İlişkin Toplu Veriler

Yukarıdaki verilere göre tasarruf mevduatı sigortacılığı için kurulmuş olan TMSF bir anda devasa bir Holdinge dönüşüvermiştir.

TMSF’NİN KAYYIM OLDUĞU ŞİRKETLERİN ÜST YÖNETİMİ NASIL BELİRLENİYOR, NE KADAR ÜCRET ALIYOR?

TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerle ilgili önemli tartışma alanlarından birisi kayyımlık ile yönetilen şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin, şirket müdürlerinin ve genel müdürlerinin hangi kıstaslara göre, kimler arasından, kim tarafından atandığı ve bu kişilere ne kadar maaş, huzur hakkı ve benzeri ödeme yapıldığı hususudur.

Bu konudaki ilgili mevzuata baktığımızda garip bir serüven yaşandığını görmekteyiz. Bu serüveni kısa başlıklarla özetleyelim.

TMSF Kayyım Olarak Atanıyor ve Ana Aktör Durumunda (Eylül 2016-Ocak 2017)

1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK (10.11.2016 tarihli 6758 sayılı Kanun ile kanunlaşmıştır.) ile TMSF’ye kayyımlık görevi veriliyor (Md.19). Bu görev verilirken 674 sayılı KHK’da TMSF’nin kayyım olduğu şirketlerin yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerini belirleme yetkisine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmıyor. Dolayısıyla bu hususlar TMSF’nin bir iç işleyiş mekanizması ile yürütülüyor. Yani kayyımlık görevi tüm unsurları ile TMSF’ye ait. Ancak bu durum fazla uzun sürmüyor.

Tokmak Bakanda; Davul TMSF’nin Boynunda (Ocak 2017- Mayıs 2022)

Belli bir süreliğine TMSF Kurul üyeliğine atanmış kişiler ile TMSF çalışanlarının milyarlarca liralık şirketlerin kayyımlık işlerini yaparken siyasi bir figüre göre daha temkinli ve daha düşük risk alarak, mevzuata uygun olarak çalışma ihtimali çok daha yüksektir. Bu yüzden kayyımlık yetkisinin bir uzantısı olan, TMSF’nin kayyım olarak tayin edildiği şirketlerin yöneticileri üzerinde söz sahibi olması daha makul bir uygulama iken bu durum fazla sürmüyor.

6 Ocak 2017 tarih ve 29940 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 680 sayılı KHK’nın 81. maddesi ile TMSF’nin kayyımlık yetkisinin pek çok ana unsuru TMSF’den alınıp TMSF’nin ilişkili olduğu Bakan’a, yani siyasi motivasyon ile hareket eden ve etmesi beklenen siyasi bir figüre veriliyor. Bu tarihte TMSF ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı ile ilişkili bir kurum ve Başbakan Yardımcılığı görevini de Nurettin CANİKLİ yürütüyor.

TMSF’nin kayyımlık yetkilerini sembolik hale getiren ve neredeyse tüm yetkileri Bakana veren, halk tabiri ile davulun TMSF’nin boynunda asılı olduğu ama tokmağın Bakan’da olduğu bir dönem başlıyor. Bu döneme geçişi aşağıda yer verdiğim eski ve yeni düzenlemeden açıkça görebilirsiniz:

674 sayılı KHK’da Yer Alan 19. Maddenin 3. Fıkra Düzenlemesinin İlk Hali680 Sayılı KHK’nın 81. Maddesi ile Değiştirilen Hali
(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, diğer sorunları veya piyasa koşulları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilmesi durumunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu şirketin yahut varlıklarının veya bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilir. Satış ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir.“(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir. Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır ve görevden alınır. Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan onayıyla belirlenir.”

680 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrası kayyımlık ile yönetilen şirketlerin yöneticilerinin siyasi figür tarafından ataması düzenlemesi yanında, maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların da Bakan onayı ile belirlenmesi hususu düzenlenmiştir. Böylece, kayyımlık iş ve işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ile ilgili tüm kontrol Bakana verilmiştir. Böylece milyarlarca liralık şirketin başındaki kişilerin o görevlerinde kalmalarının tek şartı Bakanla iyi geçinmek haline gelmiştir.

İlgili Bakan KHK ile kendine verilen usul ve esas düzenleme yetkisini hızlı bir şekilde kullanmış ve yetki kapsamında 17 Ocak 2017 tarih ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de “10/11/2016 TARİHLİ VE 6758 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” Tebliğini yayımlamıştır. Tebliğ, TMSF’nin kayyımlık yetkisini sembolik hale getiren, tüm yetkileri ve kontrolü TMSF’nin ilişkili olduğu Bakana veren bir tonda hazırlanmıştır. Bazı örneklerini aşağıda sunuyorum:

(2) Fon; şirketler, şirket varlıkları veya malvarlığı değerleriyle ilgili olarak, Bakan tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeleri en kısa sürede Bakana sunar. (Md.4)

(3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerin müdür ya da müdürleri, diğer şirketlerin yöneticileri ile bu şirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür veya aynı yetkilere sahip üst yöneticileri Bakan tarafından atanır. Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler dâhil şirket yöneticileri gerektiğinde Bakan tarafından görevden alınır ve yerlerine yenileri atanır. Şirketlerin bunun dışında kalan yöneticileri yetkili organlarınca atanır ve görevden alınır. (Md. 4)

(2) Bakan tarafından atanan şirket yöneticilerinin ücretleri; kişinin tecrübesi, bilgi birikimi, eğitim düzeyi ve pozisyonu ile şirketin özelliği dikkate alınarak Bakan tarafından, diğer yöneticilerin ücretleri ise şirketin yetkili organlarınca belirlenir. (Md. 5)

(2) Bakan tarafından satış veya fesih ile tasfiyeye karar verilmesi durumunda yönetim organınca gerekli işlemler yapılır. (Md. 7)

TMSF’nin kayyım olarak tayin edildiği şirketlerdeki yöneticilerde aranan şartlar ise Tebliğin 4. maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

(6) Şirkete atanacak yöneticilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Yukarıdaki şartlara göre, Bakanın sabıka kaydı olmayan ilkokul mezunu bile olmayan her Türk Vatandaşını şirketlere yönetici olarak atama yetkisi söz konusu olmaktadır.

TMSF’ye Gerçek Anlamda Kayyımlık Yetkileri Geri Veriliyor. (Mayıs 2022- ….?)

680 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrası TMSF’yi kayyım olarak atandığı şirketler için genel gözlemci ve genel kayıtları izleyici pozisyonuna düşüren durum Mayıs 2022 tarihinde değiştirilmiştir. 28 Mayıs 2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7407 sayılı Torba Yasanın 16. maddesi ile beş yılı aşan bir süre sonunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır. Neden beş yıl sonra bilmiyoruz.

6758 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin 3. Fıkrasının 680 sayılı KHK ile Değişik Hali6758 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin 3. Fıkrasının 7407 sayılı Kanun ile Değişik Hali
“(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir. Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır ve görevden alınır. Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan onayıyla belirlenir.”(3) (Değişik:26/5/2022-7407/16 md.) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir. Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanır ve görevden alınır. Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin veya hakkında şahıs kayyımlık kararı bulunmasa dahi anılan şirket ve/veya malvarlığı değerlerinde payları bulunup aleyhlerinde mahkemece kaçak kararı verilen kişilerin bu paylarının kısmen veya tamamen satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim/müdürler kurulu veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir. Satılan şirketlerin kayyımlık kararı, hisselerinin devrini müteakip Fonun talebi üzerine ilgili mahkeme veya hakimliklerce kaldırılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Fon Kurulu tarafından belirlenir.

TMSF’nin Kayyım Olduğu Şirketlerde Bağış Sorunu…

Bu yazının kaleme alındığı tarihten sonraki bir tarihte Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) düşen bir bildirim dikkatimizi çekti. Bildirim halka açık bir şirket olup TMSF tarafından kayyımlık ile idare edilen Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile ilgili idi ve özel durum açıklamasının konusu Koza Altın tarafından yapılacak bağış ve yardımlar hakkında idi.

Aşağıda yer verdiğim bilgilerden de görüldüğü üzere sadece 2022 yılı için “Halka Açık” bir şirketten aktif büyüklüğünün %4’ü gibi bir oranda bağış ve yardım yapılması yetkisi veriliyordu. Bu yetkinin kullanılması durumunda KOZA Altın Yönetim Kurulu bir yıl için 484.000.000 TL bağış yapabilecekti.

TMSF’nin kayyımlık ile yönettiği bir şirketteki bağışın büyüklüğünü şirket halka açık olduğu ve KAP’a bildirim yükümlülüğü olduğu için öğrenebildik. Rakam dudak uçuklatacak kadar büyük. Borsa’da bu şirkete yatırım yapmış küçük yatırımcının temettü hakkının bağış olarak dağıtılması apayrı bir sorundur. Ayrıca, aktif büyüklüğün %4’ü kadarlık bir bağış basiretli bir tüccarın yapacağı büyüklükte bir bağış mıdır? Bu bağışın kullanım kriterleri, kimlere, hangi sivil toplum kuruluşlarına veya kişilere dağıtıldığı da tam olarak şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

Halka açık olmayan şirketlerden yapılan bağış tutarları ne kadardır? Kimlere, hangi kurum ve kuruluşlara yapılmıştır? Bağış yapılırken ve bağışla inşa edilen yapılarda kamu yararını gözetecek önlemler alınmış, denetim mekanizmaları oluşturulmuş mudur?

VE SORULARIMIZ…

TMSF’nin kayyım olduğu şirketlerle ilgili tartışmalar, bazı yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları son dönemde ciddi şekilde dillendirilmeye başlandı. Biz burada kişi veya kurumları doğrudan hedef almadan, cevaplanmasını kamuoyu adına da istediğimiz, bazı soruları dile getireceğiz. İşte sorular.

1- Darbe girişimi sonrası kayyım atanan şirket, kişi ve diğer işletmelerin kayyımlıkları 674 sayılı KHK ile ( KHK 6758 sayılı Kanun olarak kanunlaşmıştır.) TMSF’ye verilmiştir. TMSF 31.12.2021 itibariyle 83,6 milyar liralık büyüklüğe sahip bine yakın şirket/kişi için tam veya kısmi kayyımlık görevi yürütmektedir. 6758 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca bu şirketler ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilmiş midir?

2- Kayyım olarak tayin edilen kişiler, devam eden soruşturma nedeniyle bir şirketi yönettiklerini, şirketin sahibi olmadıklarını bilerek mi hareket ettiler? Kayyımın esas görevinin kendisine emanet edilen şirketin hak ve çıkarlarını korumak olduğu dikkate alınmış mıdır?

3- Kayyımlık ile yönetilen şirketlerin sahiplerinin soruşturma ve kovuşturma sonrası beraat etmesi durumunda kayyımların kötü yönetimi nedeniyle açacağı davalar nedeniyle Hazinenin uğrayacağı zararların yine vergilerimizden ödeneceği bilinmekte midir?

3- Kayyım atanacak kişiler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belli suçlardan mahkum olmamak şeklinde aranın şartlar dışında eğitim ve diğer niteliklerin mevzuatta düzenlenmemesi bu atamalarda keyfiliğin önünü açmamış mıdır?

4- İlgili şirketlere atanacak yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetimin tayininin ve görevden alma yetkisinin siyasi bir figür olan, siyasi etki ve baskılara açık, siyasi saik ile hareket etmesi beklenen TMSF’nin sorumlu olduğu Bakana (ilk dönem Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’ye) bırakılması yönünde bir tercih neden yapılmıştır? Bu tercih doğru bir tercih idi ise, beş yıllık uygulama sonrası neden atama ve görevden alma yetkisi tekrar TMSF’ye verilmiştir? Yanlış bir tercih ise neden beş yılı aşkın süre bu yöntemde ısrarcı olunmuştur?

5- Siyasi bir figür olan Bakan tarafından kayyımlık ile yönetilen şirketlere kimler, hangi kriterlere göre atanmıştır? Bu atanan kişilerin Bakan ile akrabalık, danışmanlık, şoförlüğünü yapma, ticari hayatta iş ilişkisi içinde olma veya aynı partiden olma gibi objektif karar verme sürecini ve kayyımlık görevini etkileyecek nitelikleri bulunmakta mıdır?

6- Yedi yüzün üzerinde şirkete ortalama 5 yönetim kurulu üyesinden 3500 kişi, ayrıca şirket üst yöneticilerini atama konusunda Bakan bu yüksek fedakarlığı gösterecek zamanı nereden bulmuştur? Atanan bu kişilere yapılacak aylık ödemelerin, kişinin tecrübesi, bilgi birikimi, eğitim düzeyi ve pozisyonu ile şirketin özelliği dikkate alınarak Bakan tarafından belirleneceği dikkate alındığında, Bakan bu ince işleri hangi zaman diliminde gerçekleştirmiştir? Bu yüce fedakarlık örneğini ne uğrana yapmıştır?

7- Şirketlere atananların, gerek atamasının gerekse görevden alınma yetkisinin, siyasi bir kişilik olan Bakana verilmesi ve bu yetkinin kullanımında herhangi bir gerekçenin belirtilmesine de gerek bulunmaması, şirket yönetimlerinin tam anlamıyla Bakana itaat eden bir mekanizmaya dönüştürmesi anlamına gelmemekte midir?

8- Şirketlerde kayyımlardan kaynaklı ne tür yolsuzluk ve usulsüzlükler yaşanmıştır? Kayyımların iş ve işlemlerini, kayyımlık görevlerini usulüne uygun yerine getirip getirmediklerini denetlemeye yönelik bir mekanizma öngörülmüş müdür?

9- Şirketlerden kimlere, hangi vakıf ve derneklere, hangi belediyelere ne tür ayni ve/veya nakdi bağışlar yapılmıştır? Kayyım olarak belli bir süre şirket idaresi ile yetkilendirilen kişinin, şirketin maliki gibi bağış yapma yetkisi var mıdır? Yargılama sonunda beraat edip şirketinin başına geçen kişilerin bu paraları Devletten isteme hakları göz ardı mı edilmiştir?

10- Bu şirketlerin, bağımsız denetimleri, tam tasdik ve KDV iade hizmetleri belli görüş veya siyasi partiye yakın meslek mensuplarına paylaştırılmış mıdır?

11- Bu şirketlerce verilen reklam ve ilanların belli siyasi partiye yakın basın ve yaygın organlarına yönlendirilmesi yönünde bir politika izlenmiş midir?

12- Daha önce hiç reklam vermeyen ve reklam verme ihtiyacı olmayan şirketler, gereksiz yere reklam masrafı altına sokularak, belli medya organları özellikle desteklenmiş midir?

13- Bu şirketlerin mal tedarik işlemleri, kayyımlık sonrasında özellikle bazı şirketlerin yararına olacak şekilde değiştirilmiş, mal tedarikleri piyasa şartlarına aykırılık teşkil edecek şekilde belli bazı firmalara yönlendirilmiş midir? Bu firmaların, TMSF’den sorumlu ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile üst yönetimi atama yetkisine sahip Bakana veya Bakanın üyesi olduğu siyasi partiye yakınlığı söz konusu mudur?

14- Şirketlerin ürettiği malların satışında, bayilik dağıtımında basiretli bir tüccar gibi davranılmayarak piyasa şartlarının dışında uygulamalar söz konusu olmuş mudur?

15- Şirketlerin gayrimenkulleri veya taşıtları satılmış ise bunların satışında piyasa koşullarının dışına çıkan, belli kişi veya firma lehine olacak türde uygulamalar söz konusu olmuş mudur?

16- Otuzbeşbinin üzerinde çalışanı olan bu şirketlere personel alımında, usulsüzlük, kayırmacılık, nepotizm, partizanlık yapılmış mıdır?

17- Yukarıdaki soruların özeti mahiyetinde soralım: TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketler bir tür ARPALIK olarak kullanılmış mıdır?

18- Kayyımlık ile yönetilen şirketler üzerinden bu denli yüksek bağış yapılmasının nedeni nedir? Bağışların yapılmasında hangi kriterler uygulanmaktadır? TMSF’nin kayyımlıkla yönettiği şirketler üzerinden yapılan milyarlık bağışlar kimlere, hangi kurum ve kuruluşlara hangi şekilde dağıtılmıştır? Halka açık şirketlerden yapılan bağışların büyüklüğü küçük yatırımcıyı mağdur etmemekte midir? TMSF’nin kayyımlıkla yönettiği halka açık olmayan şirketlerdeki bağışın boyutu nedir?

Yukarıdaki soruları sormak ve cevapları almak hakkımız. Çünkü, uzun vadede kayyımlık ile yönetilen şirketlerde yapılan her türlü usulsüzlük, yolsuzluk ve yanlış uygulamaların faturası bize çıkacak. Nasıl mı? Bu şirketlerin asıl sahipleri soruşturma sonunda suçlu bulunmaz ise, bütün bu yolsuz ve usulsüz uygulamadan dolayı Devlete karşı tazminat davaları açacaklar ve kazanacakları bu tazminatlar bizim vergilerimizden ödenecek. Yok, suçlu bulunurlarsa TCK hükümlerine göre müsadereye söz konusu olup Devlet uhdesine geçecek şirketlerin değeri usulsüzlük ve yolsuzluk nedeniyle daha düşük olacak. Aradaki fark kadar Devletin, dolayısıyla bizlerin kaybı söz konusu olacak.

Yukarıdaki soruları sorma ihtiyacı bile, bu ülkede kurum ve kuralların doğru işlemesine, yönetimde şeffaflığa, hesap verilebilirliğe, etkin denetime her zamankinden daha fazla açlık duyulduğunu göstermektedir. Çünkü, bizi yönetenler şeffaflık ile terbiye edilmediği sürece, bu soruların da, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin de sonu gelmeyecek. Yapanın yanına kâr kalacak.

Güncelleme: Yazıdaki mavi yazılan bölüm ve paragraflar 27.08.2022 tarihinde eklenmiştir.

15.07.2022

Dr. Ozan BİNGÖL

Vergi Uzmanı

TMSF’NİN KAYYIM OLARAK TAYİN EDİLDİĞİ ŞİRKETLER LİSTESİ:

Aşağıda TMSF sitesinde yer alan 07.07.2022 itibariyle güncel olduğu belirtilen TMSF’nin kayyım olarak tayin edildiği şirketlerin tam listesine yer verilmiştir:

TİCARET SİCİLDEKİ UNVANI- VERGİ KİMLİK NUMARASI – TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. 2 M PROJE İNŞAAT REKLAM VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 10429084 İSTANBUL
 2. 3P TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 10865310 İSTANBUL
 3. 5K GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10998494 İSTANBUL
 4. A DOKUZ TELEVİZYONU DİJİTAL YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0010683363 İSTANBUL
 5. A FM GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 10750064 İZMİR
 6. ABA ÇELİK DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0012094476 DÖRTYOL
 7. ABA GRANİT MERMER SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 10597849 İSTANBUL
 8. ACH ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 50552358 İSTANBUL
 9. ACK DEMİR ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0050572214 GEBZE
 10. ACK SAC PROFİL DEMİR LİMİTED ŞİRKETİ 0051239967 ANKARA
 11. ADA DOĞUKARADENİZ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE TAAHHÜT HAFRİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1750097748 SAKARYA
 12. ADULARYA DOĞALGAZ İTHALAT VE İHRACAT TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKET 80767160 ANKARA
 13. ADULARYA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 80760701 ANKARA
 14. ADULARYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 80739692 ANKARA
 15. AFK GAYRİMENKUL VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 80763088 İSTANBUL
 16. AFRES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 80846295 İSTANBUL
 17. AGAS TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3350434729 GEBZE
 18. AK AHŞAP TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÜMRANİYE ŞUBESİ 6170011086 İSTANBUL
 19. AK HAVACILIK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 0110065294 İSTANBUL
 20. AKASYA ALÇI MADEN ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 340027762 İSTANBUL
 21. AKASYA YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 130623043 İSTANBUL
 22. AKBOR BORU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 160492288 ANKARA
 23. AKBULUT TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 170049308 İSTANBUL
 24. AKER MAĞAZACILIK TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 230313330 İSTANBUL
 25. AKERLER TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 230313347 İSTANBUL
 26. AKFA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 230306718 İSTANBUL
 27. AKFA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 230306106 İSTANBUL
 28. AKFA MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 230313644 İSTANBUL
 29. AKFA TEKNOLOJİ SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 230310064 İSTANBUL
 30. AKFEL COMMODİTİES TURKEY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 230313083 İSTANBUL
 31. AKFEL ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3890527094 İSTANBUL
 32. AKFEL GAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 230307686 İSTANBUL
 33. AKILLAR PETROL İNŞAAT TARIM TURİZM SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 250036269 ANTALYA
 34. AKIN ÇORAP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 270009613 İSTANBUL
 35. AKIN PİSTON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 330424542 KONYA
 36. AKKOZA MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 300033412 GAZİANTEP
 37. AKMİS TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA TEKSTİL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 320274247 GAZİANTEP
 38. AKPOL İNŞAAT MÜHENDİSLİK PROJE VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 340369195 İSTANBUL
 39. AKPRO İÇ VE DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ MURAD ABDURRAHMAN BALTACI VE ORTAĞI 0340277877 İSTANBUL
 40. AK-SÜT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 110554985 MALATYA
 41. AKTİF MAĞAZACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 420362371 İSTANBUL
 42. AKYAR GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 430369887 İSTANBUL
 43. ALB İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 490355816 MALATYA
 44. ALFA İTHALAT İHRACAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0510030137 İSTANBUL
 45. ALFEMO MOBiLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 510215467 TORBALI
 46. ALIA İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2710547925 İSTANBUL
 47. ALİ DAL / DAL MÜHENDİSLİK 2670162737 CEYHAN
 48. ALİ ERCOŞ ERİM AKARYAKIT 3420050396 MANİSA
 49. ALİ SAÇALAN BEYZA KUYUMCULUK 7360071211 TURGUTLU
 50. ALİ TULUM STEP MEDİKAL 26267009686 İSTANBUL
 51. AMD AKFEL MADENCİLİK VE DOĞALGAZ DEPOLAMA ANONİM ŞİRKETİ 680836928 İSTANBUL
 52. AMİTY NETWORK MARKETİNG EV GEREÇLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1910543307 İZMİR
 53. ANAYURT METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0680773006 İSTANBUL
 54. ANSA OTOMASYON BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 690070895 GAZİANTEP
 55. ANT EMLAK GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 3870569394 İSTANBUL
 56. ARAL OTO YAN SANAYİ PLASTİK VE MAKİNA ENERJİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 710060698 AKSARAY
 57. ARAŞTIRMA YAYINCILIK YAPIMCILIK MATBAACILIK FİLM MÜZİK DAĞITIM VE İNŞAAT SAN.DIŞ TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 0720269419 İSTANBUL
 58. ARCA SAĞLIK EĞİTİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 730412963 İSTANBUL
 59. ARİNKOM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 790360034 ANKARA
 60. AROT İNŞAAT MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 800346944 DÜZCE
 61. ARUU JILDIZ 02602201610090 KIRGISİZTAN / BİŞKEK
 62. ASA MEDİKAL MUHAMMET CİHAT GÜNDOĞDU 37258656956 İSTANBUL
 63. ASM HAYVAN VE VETERİNER HALK SAĞLIĞI BİYOTEKNOLOJİ ARGE VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 900259649 KONYA
 64. ATLANTİS DENİZCİLİK İNŞAAT DIŞ TİCARET SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ 1020409052 İSTANBUL
 65. ATLAS HALI AKSESUAR VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1020420401 İSTANBUL
 66. ATLAS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1020416471 İSTANBUL
 67. ATP HAVACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5820465869 ANKARA
 68. ATP İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1030041206 ANKARA
 69. ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1030543318 ANKARA
 70. ATP KOZA TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5480043379 ANKARA
 71. AVRUPA ES GIDA MAĞAZACILIK VE GAYRİMENKUL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1050614154 İSTANBUL
 72. AYDINLI HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1160020515 İSTANBUL
 73. AYDINLI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1160405400 İSTANBUL
 74. AYDINLI KÖRFEZ EMLAK GELİŞTİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1160411015 İSTANBUL
 75. AYDINLI MOBİLYA DEKORASYON REKLAM ÇİÇEKÇİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1160271040 İSTANBUL
 76. AYDINLI MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1160020494 İSTANBUL
 77. AYGÜNLER TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 1210002159 SAKARYA
 78. AYKUTLAR TOPRAK İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1230000235 TURGUTLU
 79. AYMERKEZ MAĞAZACILIK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1060062517 İSTANBUL
 80. AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1230460944 ACIPAYAM
 81. AYVACIK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1260437528 İSTANBUL
 82. AZİM GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 1270375406 İSTANBUL
 83. AZİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ 7710324717 İSTANBUL
 84. B2M HEDİYELİK EŞYA VE GIDA PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1270404828 İZMİR
 85. BABA ÇEVRE ANONİM ŞİRKETİ 1280931203 BABAESKİ
 86. BABUL HAYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1280429809 İSTANBUL
 87. BAKIM ELEKTRİK PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1320672448 GAZİANTEP
 88. BAKLAVACI GÜLLÜOĞLU GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8150072741 İSTANBUL
 89. BALGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1370385461 İSTANBUL
 90. BALTACI İÇ VE DIŞ NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1400341347 ANKARA
 91. BARAN İZOLASYON YAPI DEKORASYON DOĞALGAZ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 1410270554 BOLU
 92. BARAN TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1410268702 İSTANBUL
 93. BARUĞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 1420081026 İZMİR
 94. BATI GRUP PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1500507126 İZMİR
 95. BATINAK TRANSİT TAŞIMACILIK PETROL VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1500011385 İZMİR
 96. BAYGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1530533680 İSTANBUL
 97. BAYKES İNŞAAT GIDA TEKSTİL TURİZM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1540038018 BAYBURT
 98. BAYTOM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1600663965 ANKARA
 99. BEHA GAYRİMENKUL DEMİR ÇELİK LİMİTED ŞİRKETİ 44491631114 KAYSERİ
 100. BELLONA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: BOYTAŞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 1820049931 KAYSERİ
 101. BENGİSU PLASTİK KİMYA OTO KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7640322601 ADANA
 102. BEPAŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1640060971 İSTANBUL
 103. BERCİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1640285590 İSTANBUL
 104. BERRAK REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TEMİZLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 1660368388 ANKARA
 105. BETİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1670528263 İSTANBUL
 106. BEYZA PREFABRİK VE NAKLİYAT HASAN SAÇALAN 7360192905 TURGUTLU
 107. BİLİM PLASTİK KİMYA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1750062520 ALİAĞA
 108. BİMAK TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1750437415 SÖKE
 109. BİRİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1780774019 İSTANBUL
 110. BİRİM SİGORTA ACENTELİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ 1780099430 İSTANBUL
 111. BİRLİK MERMER GRANİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1780093129 MUĞLA
 112. BİRTEL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1770107268 ANKARA
 113. BİSİMİT RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1780756131 ANTALYA
 114. BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 6240001456 İSTANBUL
 115. BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1780104860 İSTANBUL
 116. BMY GRUP DEMİR ÇELİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1780792366 İSTANBUL
 117. BOLU LEMA GIDA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 1790605203 BOLU
 118. BOLU TUNA TURİZM OTELCİLİK GIDA PETROL İNŞAAT VE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1790604988 BOLU
 119. BORNOVA ALTINDAĞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1800464357 İZMİR
 120. BORSOL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1800446391 İSTANBUL
 121. BOYÇELİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1820475461 KAYSERİ
 122. BOYDAK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1820248905 KAYSERİ
 123. BOYPAŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1820051049 İSTANBUL
 124. BOYSER SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1820483172 KAYSERİ
 125. BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1820154222 KAYSERİ
 126. BOYTRANS LOJİSTİK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1820056334 KAYSERİ
 127. BÖLÜŞÜM GIDA TURİZM TARIM HAYVANCILIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1870188318 KONYA
 128. BS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 1870663131 İSTANBUL
 129. BST EĞİTİM TEMİZLİK KOZMETİK YAPI TEKNİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYI VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1870629509 İSTANBUL
 130. BST EĞİTİM TEMİZLİK KOZMETİK YAPI TEKNİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.ÜSKÜDAR ŞUBESİ 1870629509 İSTANBUL
 131. BUCA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1870645818 GAZİANTEP
 132. BÜYÜK AVRASYA LEZZETLİ TATLAR GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1930402995 İSTANBUL
 133. CC TERCÜME VE TURİZM HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2030295872 İSTANBUL
 134. CELİLOĞLU GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA,İNŞAAT,TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2050008495 DÜZCE
 135. CELİLOĞLU GÜBRE VE TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2050541000 DÜZCE
 136. CEMAL ÇÖKLÜ LEMON TİCARET 72490046776 KARADENİZ EREĞLİ
 137. CEYHAN BİYODİZEL İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2070450241 CEYHAN
 138. CİHAN MEDYA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2090477420 İSTANBUL
 139. CSK OTOMOTİV KUYUMCULUK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 2150238220 İSTANBUL
 140. ÇAĞ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 2160180504 ANTALYA
 141. ÇAĞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2160195182 ANTALYA
 142. ÇAĞLAYAN BASIM YAYIN DAĞITIM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2190007804 İZMİR
 143. ÇARŞI YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ 2310693843 İZMİR
 144. ÇAVDIR MOBİLYA GIDA PETROL OTOGAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2310607995 BURDUR
 145. ÇELİKELLER YAPI VE TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2410006810 İSTANBUL
 146. ÇELPİR ÇELTİK SANAYİ ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ AHMET HASEKEN VE ORTAKLARI 2420003475 TURGUTLU
 147. ÇETİN MAKİNA HIRDAVAT İNŞ ORTOPEDİ SAN VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ 2450063191 ANKARA
 148. ÇOBAN GRUP DAĞITIM GIDA TARIM MEDİKAL PETROL VE ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 2580081499 ERZURUM
 149. ÇOBANLAR MERMER İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2590423131 MUĞLA
 150. ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURİZM TİCARET VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 2590002195 MUĞLA
 151. D9 PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2650662377 DÜZCE
 152. DAHİCE PRODÜKSİYON ORGANİZASYON REKLAMCILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6440365415 İSTANBUL
 153. DAL EV DEKORASYON İNŞAAT YAPI TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3250511347 OSMANİYE
 154. DAMAK KONSERVE GIDA SANAYİ TİCARET İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2690343064 TURGUTLU
 155. DAVUT TURHAN / EMRE BİLİŞİM 8710146944 CEYHAN
 156. DAYLAN PETROL NAKLİYAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2710079014 BOLU
 157. DECO FERANTİ MARİN YATÇILIK TAAHHÜT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2730594807 İSTANBUL
 158. DELTA MÜHENDİSLİK TESİSAT İNŞAAT ELEKTRONİK TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2740649312 İSTANBUL
 159. DEMİTAŞ ELEKTRİK MAKİNALARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2900036523 ESKİŞEHİR
 160. DENİZLİ PATLAYICI SANAYİ HAFRİYAT PAZARLAMA TAAHHÜT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2920598991 DENİZLİ
 161. DETAŞ KONUT İMAR İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2930352240 İSTANBUL
 162. DETAŞ SAC PROFİL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2930159135 İSTANBUL
 163. DİKİLİTAŞ TARIM HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT İNŞAAT VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2960400116 KONYA
 164. DİZAYN EĞİTİM ARAÇLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3010562590 İSTANBUL
 165. DK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3020480663 İSTANBUL
 166. DOĞA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3020129641 İSTANBUL
 167. DORUKKAYA MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK MADENCİLİK ENERJİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 3100560232 ANKARA
 168. DUMANKAYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3140065137 İSTANBUL
 169. DUMANKAYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3140036449 İSTANBUL
 170. DUMANKAYA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ 3140606437 İSTANBUL
 171. DUMANKAYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3140036578 İSTANBUL
 172. DUMANKAYA PUSULA YÖNETİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3140595107 İSTANBUL
 173. DUMANKAYA SİGORTA ACENTELİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ 3140036586 İSTANBUL
 174. DUMANKAYA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 3130590292 İSTANBUL
 175. DÜNYA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 3220101899 İSTANBUL
 176. E DATA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7280125904 İSTANBUL 
 177. EBRER ZİRAAT TARIM NARENCİYE ORMAN ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 3230472080 ANTALYA
 178. ECZADOLABIM KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3240458602 İSTANBUL
 179. EDAHAN GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3240406861 ANKARA
 180. EDE YATIRIM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3240409258 İSTANBUL
 181. EDERAY İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5020526740 İSTANBUL
 182. EDF TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3240450573 İSTANBUL
 183. EEH HAVACILIK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 3240993360 İSKENDERUN
 184. EFLATUN PEYZAJ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ORGANİZASYON GIDA ÇİÇEKÇİLİK EMLAK TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3250567149 ANTALYA
 185. EFOM ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 3250580461 ANKARA
 186. EGE DÇ DEMİR ÇELİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3251026402 İZMİR
 187. EGE SİM YAPI MADENCİLİK HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3250543186 KÜTAHYA
 188. EGEDEN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3250522559 İZMİR
 189. EGEM İZMİR ENERJİ BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3250595807 İZMİR
 190. EKİNGES 11 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644480 İSTANBUL
 191. EKİNGES 12 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644510 İSTANBUL
 192. EKİNGES 13 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644528 İSTANBUL
 193. EKİNGES 14 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644536 İSTANBUL
 194. EKİNRES 1 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644407 İSTANBUL
 195. EKİNRES 10 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644407 İSTANBUL
 196. EKİNRES 2 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644415 İSTANBUL
 197. EKİNRES 3 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644423 İSTANBUL
 198. EKİNRES 4 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644431 İSTANBUL
 199. EKİNRES 5 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644448 İSTANBUL
 200. EKİNRES 6 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644456 İSTANBUL
 201. EKİNRES 7 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644464 İSTANBUL
 202. EKİNRES 8 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644499 İSTANBUL
 203. EKİNRES 9 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644502 İSTANBUL
 204. EKİNRES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3290644543 İSTANBUL
 205. EKİPSAN KALIP VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3290038230 İZMİR
 206. ELARES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3300531960 İSTANBUL
 207. ELEMENT YAPI İNŞAAT DIŞ TİCARET MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ 3310501201 İSTANBUL
 208. ELİS GAYRİMENKUL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 3320436332 İSTANBUL
 209. ELİT BASKILI ÜRÜNLER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3320410882 GAZİANTEP
 210. ELKO MEDYA REKLAM TANITIM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 3320183366 İSTANBUL
 211. ELMA SEPETİ BİLGİSAYAR YAZILIM İTHALAT İHRACAT EĞİTİM SERVİS VE REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3320404381 GAZİANTEP
 212. ELSTER ORTA ASYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3890735971 GEBZE
 213. EMSAT ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MALZEME PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3340520339 İSTANBUL
 214. ENDERSYS BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ 3340539242 İSTANBUL
 215. ENERJİM PERAKENDE ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 230307018 İSTANBUL
 216. ENİMEX TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 100478862 GEBZE
 217. ENNEAGRAM YAYINCILIK VE EĞİTİM GEREÇLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3350447103 ANKARA
 218. ENSAR GIDA SANAYİİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 3350055069 DÜZCE
 219. ENSAR MÜTEAHHİTLİK YAPI MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ PVC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3350451481
 220. ENTEGRE SATEK ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ 3360565896 İSTANBUL
 221. ENTEGRESATEK ELEKTROMEKANIK ANONIM SIRKETI 3360869672 İSTANBUL
 222. ER-AK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3360203796 BOLU
 223. ERCİYES ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1820345566 KAYSERİ
 224. ERDEM AYDIN (İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ) 1120087087 DENİZLİ
 225. ERDEM AYDIN İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ PARKE TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 330120168 DENİZLİ
 226. ERE ÇELİK DEMİR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7630585065 SİVAS
 227. ERGUVAN KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3570420013 İSTANBUL
 228. ERS GROUP YATIRIM DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3680269593 BOĞAZLIYAN
 229. ERS GRUP DEMİR ÇELİK MAKİNE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3680261343 BOĞAZLIYAN
 230. ERTUR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3740258731 İSTANBUL
 231. ERUGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3760149303 İSTANBUL
 232. ERYILMAZLAR ALÜMİNYUM DEMİR ÇELİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3770932257 ANKARA
 233. ERYILMAZLAR ÇELİK DEMİR YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3760149458 BOĞAZLIYAN
 234. ERYILMAZLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3760149265 BOĞAZLIYAN
 235. ERYILMAZLAR ENERJİ İNŞAAT DEMİR ÇELİK LİMİTED ŞİRKETİ 3770825760 KAYSERİ
 236. ERYILMAZLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 7710344752 ANKARA
 237. ERYILMAZLAR METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3770446545 BOĞAZLIYAN
 238. ERYILMAZLAR METALÜRJİ ANONİM ŞİRKETİ 3770820899 ANKARA
 239. ERYILMAZLAR PETROL VE TURİZM YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ 3770441549 BOĞAZLIYAN
 240. ERYILMAZLAR YAPI MALZEMELERİ GIDA İNŞAAT TAAHHÜT TARIM ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3770362283 BOĞAZLIYAN
 241. ESKİNAZİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 6310531428 İSTANBUL
 242. ESKİŞEHİR İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ 3800417903 ESKİŞEHİR
 243. ESSENTİUM ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 3800505341 İSTANBUL
 244. EŞREFOĞLU DEMİR ÇELİK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3810445286 ALİAĞA
 245. ETB ENDÜSTRİYEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3810019540 İZMİR
 246. ETEN-SESLİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4600161209 UŞAK
 247. ETİLER MATBAACILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 3810458233 ANKARA
 248. EVA NİLTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3810415595 DENİZLİ
 249. EVCİ RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3810444372 ANTALYA
 250. EVEREST SAAT ALTIN PIRLANTA İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 580023704 İSTANBUL
 251. FARUK ÖNÜK – CİHAN TİCARET TÜP BAYİİ 6590150055 CEYHAN
 252. FATİH EV DÜNYASI ÇEYİZ ZÜCCACİYE MUTFAK ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4630138511 UŞAK
 253. FAYDALI TOPTAN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3230491832 DÜZCE
 254. FERİN GRUP SAĞLIKLI YAŞAM DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT TİC.LİMİTED ŞİRKETİ 3850566400 İSTANBUL
 255. FETA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4030034865 İSTANBUL
 256. FGF GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3850594180 İSTANBUL
 257. Fİ YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3870557166 İSTANBUL
 258. Fİ YÖNETİM VE HİZMET İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 3870567374 İSTANBUL
 259. FİA PRODÜKSİYON RADYO TELEVİZYON REKLAM ORGANİZASYON İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3870568787 İSTANBUL
 260. FİLİNTA TAŞIMACILIK ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3870591423 İZMİR
 261. FİNS BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3880594393 İSTANBUL
 262. FİYAPI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT SANAYİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3870569385 İSTANBUL
 263. FORM SÜNGER VE YATAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3880311702 KAYSERİ
 264. FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3880096508 İSTANBUL
 265. FRUMAR TARIMSAL YATIRIM TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6120518385 İZMİR
 266. GALİPOĞLU ARAÇ ÜSTÜ KALDIRMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ GERİ DÖNÜŞÜM OTOMOTİV MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3880612736 KONYA
 267. GALİPOĞLU FORM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3880080955 KONYA
 268. GALİPOĞLU HAY-TAR HAYVAN VE TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3880080963 KONYA
 269. GALİPOĞLU HİDROMAS HİDROLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3880080971 KONYA
 270. GALİPOĞLU PROSES ÇELİK BORU ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3880545056 KONYA
 271. GARNET TIBBİ VE TEKNOLOJİK SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ 3890714143 İSTANBUL
 272. GEDİZ TEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 3900445555 MANİSA
 273. GELİBOLU YENİLENEBİLİR RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3900523742 İSTANBUL
 274. GEMTAŞ GENEL MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3910020469 İSTANBUL
 275. GENÇ TÜYLÜOĞLU MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3930581030 KARADENİZ EREĞLİ
 276. GENÇ TÜYLÜOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3930025922 KARADENİZ EREĞLİ
 277. GENÇ TÜYLÜOĞLU PAZARLAMA PETROL GIDA METAL MEDİKAL OTOMOTİV İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3930203894 KARADENİZ EREĞLİ
 278. GETAWAY SAĞLIK TURİZM ACENTASI VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7290542332 İSTANBUL
 279. GLOBAL DENİM DİZAYN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2910779794 İSTANBUL
 280. GLOBAL YAYINCILIK DAĞITIM MÜZİK VE FİLM YAPIMCILIĞI KAĞITÇILIK MATBAA. SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3960225368 İSTANBUL
 281. GOLDAIR HAVACILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3960075134 İSTANBUL
 282. GORAS LIBERTY INVESTMENS LLC 0
 283. GOROVA TEKSTİL SİNAN KARAKUŞ 13811334554 İSTANBUL
 284. GÖKKUŞAĞI PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6310091109 İSTANBUL
 285. GÖKKUŞAĞI PERSONEL SOSYAL VE TEMİZLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 4030099394 KAYSERİ
 286. GÖKTÜRK SAC METAL YATIRIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 4060624109 İSTANBUL
 287. GÖNEN YENİLENEBİLİR RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4080297228 İSTANBUL
 288. GÖZÜTOKLAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4110042749 İSTANBUL
 289. GÖZÜTOKLAR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4110042757 İSTANBUL
 290. GÖZÜTOKLAR YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4110275369 İSTANBUL
 291. GRANVILLE INVESTMENT TRUST 0
 292. GREENWAY INVESTMENT LLC 0
 293. GÜL İPEK TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4140521047 ZONGULDAK
 294. GÜLTEKİN SAKMANLI 7590011886 KARS
 295. GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4260546202 İSTANBUL
 296. GÜNEŞ PRODÜKSİYON MÜZİK VE FİLM YAPIMCILIĞI YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ 4340628204 İSTANBUL
 297. GÜRMED A.Ş. – TURMED LTD. ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI 4460271680
 298. GÜRMED TIBBİ VE TEKNOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4460268863 İSTANBUL
 299. GÜVENLER YAPI MALZEMELERİ KATI YAKIT İNŞAAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4500337859 AKSARAY
 300. H B TERAS YAPI TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4540540940 SAKARYA
 301. H.A.K BAY GIDA AMBALAJ VE KİMYEVİ MADDELER İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4540543554 İZMİR
 302. HAKAN KATI ÇELİK YAPI ELEMANLARI İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 4540577310 ANTALYA
 303. HAKGÜL ELEKTRİK SU TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 4540065118 KIRIKKALE
 304. HAKSAT ELEKTRİK AYDINLATMA HIRDAVAT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 4550046413 ANTALYA
 305. HAMLE OTO KİRALAMA DANIŞMANLIK VE GÜVENLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4560065106 İSTANBUL
 306. HAN KİMYA VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4560579878 İSTANBUL
 307. HARVİST DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 4580494945 İSTANBUL
 308. HASAN TAŞGIRAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA EV TEKSTİLİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4580483048 MANİSA
 309. HASIRCI DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4580510733 GAZİANTEP
 310. HASIRCI ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4580455569 GAZİANTEP
 311. HASIRCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 6200526717 GAZİANTEP
 312. HASSAFA TOPRAK MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 4580489655 TURGUTLU
 313. HAVARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 4600422520 İSTANBUL
 314. HAYÇELİK METAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4600012249 GEBZE
 315. HAZIR İNŞAAT VE MİMARLIK ALİ HAZIR 25496055488 İSTANBUL
 316. HBG DENİZCİLİK LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ 7340454886 İSTANBUL
 317. HEMİSFER SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4610470349 İSTANBUL
 318. HERKÜL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 4610064222 İSTANBUL
 319. HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4620001547 KAYSERİ
 320. HG MAĞAZACILIK GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4620413662 İSTANBUL
 321. HİDROLİK ENERJİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 4620331259 İSTANBUL
 322. HORİZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4630505419 ANKARA
 323. HUZUR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4640039767 GİRESUN
 324. HÜDAVENDİGAR GIDA YEMEK ÜRETİM HAYVANCILIK TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4640579510 BURSA
 325. HYS KÖROĞLU MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ 4640633634 BURSA
 326. INSEPTRA YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ 4650495334 İSTANBUL
 327. ISPARTA MEYDAN AVM YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: KEYFİ TATLI RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 5480516405 ANTALYA
 328. ISYSTEMS ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 230313637 GEBZE
 329. ISYSTEMS PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: AKFEL PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ 230313092 GEBZE
 330. IŞIK MEDYA PLANLAMA PAZARLAMA REKLAMCILIK FİLMCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4670052751 İSTANBUL
 331. IŞIK YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4670529306 İSTANBUL
 332. İDEKS DANIŞMANLIK EĞİTİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MEDYA REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4700600058 ANKARA
 333. İMAJ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4740124931 ANKARA
 334. İNANLAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 4760014999 İSTANBUL
 335. İNELSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4780552051 SAKARYA
 336. İNFOKİM TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 4780505287 ÇORLU
 337. İNFORCEPT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4650371372 İSTANBUL
 338. İNOVASYON ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KORUMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: İTİMAT 16 ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KORUMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ) 420205178 BURSA
 339. İNT GRUP REKLAM TANITIM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ 2030294707 İSTANBUL
 340. İNTEGRA İNŞAAT LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4780549853 İSTANBUL
 341. İNTRO GRUP İNŞAAT TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4780190108 İSTANBUL
 342. İPEK ONLİNE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 9390633334 İSTANBUL
 343. İPEKDOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 4790030264 ANKARA
 344. İSİM TESCİL BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ 3850663112 İSTANBUL
 345. İSİM TESCİL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 4800482903 İSTANBUL
 346. İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4810054194 KAYSERİ
 347. İŞTAH HAZIR YEMEK GIDA HAYVANCILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4820469919 ESKİŞEHİR
 348. İTİLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4830047622 TAVŞANLI
 349. İTİMAT GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 4830286808 KAYSERİ
 350. İTİNA GIDA İÇECEK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 4830050398 İSTANBUL
 351. İTİNA YEMEKÇİLİK KANTİNCİLİK GIDA SERVİS ÖZEL YURT HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 4830305481 MERSİN
 352. İTM GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 1500006757 İZMİR
 353. İVME EĞİTİM ÖĞRETİM GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1910071031 KIRŞEHİR
 354. İYKA İTHALAT İHRACAT MAKİNE İNŞAAT OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4690492036 KONYA
 355. İZDİMER SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ 4830340774 KONYA
 356. JESTPA GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4840620518 AKSARAY
 357. KABATAŞ MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4850705097 İSTANBUL
 358. KADIAHMETOĞULLARI ASFALT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4860062192 İSTANBUL
 359. KALE TEKNİK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4910318709 GAZİANTEP
 360. KANDEMİR TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4950066273 KIRIKKALE
 361. KAO OTOPARK İŞLETME İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4970434981 ANTALYA
 362. KAO RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9120234700 ANTALYA
 363. KARABULUT YILDIRIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: KARBON YILDIRIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ) 5230577487 İSTANBUL
 364. KARADENİZ MARKET MEHMET SAĞLAM 7380425938 TURGUTLU
 365. KARADENİZ MARKET MEHMET SAĞLAM ŞUBESİ 7380425938 TURGUTLU
 366. KARDELEN KİTAP KIRTASİYE (YAĞMUR KİTAP KIRTASİYE) 1920059130 KADİRLİ
 367. KARİA KOMPOZİT TAŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5240630085 ADANA
 368. KAT-KAR MÜHENDİSLİK METAL SANAYİ İNŞAAT ELEKTRİK TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5280646955 ANTALYA
 369. KAVİ MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT HAYVANCILIK GIDA NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5290479884 TURGUTLU
 370. KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5290162450 İZMİR
 371. KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- ALTINDAĞ ŞUBESİ 5290162450 İZMİR
 372. KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- BORNOVA ŞUBESİ 5290162450 İZMİR
 373. KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- EŞREFPAŞA ŞUBESİ 5290162450 İZMİR
 374. KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAVUKLAR BETON ŞUBESİ 5290162450 İZMİR
 375. KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- NALDÖKEN ŞUBESİ 5290162450 İZMİR
 376. KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- ŞEMİKLER ŞUBESİ 5290162450 İZMİR
 377. KAVUKLAR AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5290045055 İZMİR
 378. KAVUKLAR AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-SANAYİ ŞUBESİ 5290045055 İZMİR
 379. KAVUKLAR BETON İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 5290414031 MALATYA
 380. KAVUKLAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 5290478295 İZMİR
 381. KAVUKLAR OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 6620057016 İZMİR
 382. KAVUKLAR OTOMOTİV PETROL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 5290045063 MALATYA
 383. KAVUKLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 5290399461 İZMİR
 384. KAYNAK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6310047580 İSTANBUL
 385. KAYNAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5400052887 İSTANBUL
 386. KAYNAK KAĞIT ANONİM ŞİRKETİ 5400013780 İSTANBUL
 387. KAYNAK MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 7870054610 İSTANBUL
 388. KAYSERİ LİFOS HAVACILIK TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: BOYDAK HAVACILIK TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 1820487192 ANKARA
 389. KEÇİÖREN YENİLİK TEKNOLOJİK EĞİTİM ÖĞRETİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5420596485 ANKARA
 390. KEHRİBAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 2930470868 İSTANBUL
 391. KEMAL OTOMOTİV NAKLİYAT TARIM İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5440079418 AKSARAY
 392. KERVANSARAY SEYAHAT KONAKLAMA TURİZM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 5450629823 İSTANBUL
 393. KEVSER SAAT OPTİK GÖZLÜK VE KUYUMCULUK İLETİŞİM HİZMETLERİ TARIM VE HAYVANCILIK AMBALAJ KİMYASAL MADDELER MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ TEKSTİL ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 5480267697 ADANA
 394. KIRMIZI ŞEF RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5580701024 ANTALYA
 395. KIRMIZITAŞ AHŞAP PANEL İŞLEME VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5570603669 ANTALYA
 396. KIRMIZITAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5580686926 ANTALYA
 397. KIRMIZITAŞ OTOMOTİV YEDEK PARÇA VE SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 5580088982 ANTALYA
 398. KIRMIZITAŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5580089721 ANTALYA
 399. KISMET PETROL ENERJİ İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5590507914 İZMİR
 400. KIZILIRMAK YENİLENEBİLİR RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5600574554 İSTANBUL
 401. KOMMERSAN MERMER MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6160016486 MUĞLA
 402. KONAKLI METAL MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5760492608 ANKARA
 403. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 3810044116 ANKARA
 404. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 5820006722 ANKARA
 405. KOZA ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5820006854 ADANA
 406. KOZA İPEK TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5820476831 ANKARA
 407. KOZA PRODÜKSİYON VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3990311416 İSTANBUL
 408. KOZA-İPEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5820365506 ANKARA
 409. KOZA-İPEK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 5820358157 ANKARA
 410. KOZANOĞLU İNŞAAT GIDA MOBİLYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5820060590 AKSARAY
 411. KOZGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5820493313 İSTANBUL
 412. KÖPRÜ FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5850457661 İSTANBUL
 413. KÖRFEZ YAYINLARI BASIM YAYIN BİLGİSAYAR YAZILIM REKLAM TURİZM ÖZEL EĞİTİM VE PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3320232601 İZMİR
 414. KÖŞEBAŞI KAFE RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5890468698 ANTALYA
 415. KULE MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5910398215 İZMİR
 416. KUP GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5930349665 İSTANBUL
 417. KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 6030047754 İZMİR
 418. KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İAOSB ŞUBESİ 6030047754 İZMİR
 419. KVA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6070341845 İZMİR
 420. LALİN GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6080510603 İSTANBUL
 421. LCI GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6080637811 SAKARYA
 422. LEGO KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6080450849 AKSARAY
 423. LEZİZ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6080514367 TORBALI
 424. LEZZET MAĞAZACILIK VE YİYECEK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6080509014 İSTANBUL
 425. LEZZETİ KUMPİR RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6080585065 ANTALYA
 426. LIBERTY WAY INVESTMENT LLC 0
 427. LİMAN GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 6090400845 İZMİR
 428. LOTUS YEMEKÇİLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6090450871 OSMANİYE
 429. M.SÖYLEMEZ MİMARLIK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6090233692 DENİZLİ
 430. MALKARA KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 1400340427 ANKARA
 431. MAM-SAN OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6110278988 BAYBURT
 432. MAPAŞ ALIŞ VERİŞ MERKEZİ PAZARLAMA BİLGİ İŞLEM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6120462903 MANİSA
 433. MARDEM DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6121021173 ANTALYA
 434. MARION INVESTMENT TRUST 0
 435. MARİN LOJİSTİK DIŞ TİCARET İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6120619750 İSTANBUL
 436. MARK ET DÖNER RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6120672983 ANTALYA
 437. MAVERA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130023298 KONYA
 438. MAVİ BİYOTEKNOLOJİ LABORATUAR VETERİNERLİK HİZMLETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2590363751 FETHİYE
 439. MAYE GRUP ÇELİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6130761852 İSTANBUL
 440. MEDELEK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6130313223 İSTANBUL
 441. MEHMET ALP ÜNLÜ GİOVANNİ PİCO DELLA 2201013636 İSTANBUL
 442. MEHMET SAĞLAM KARADENİZ MARKET İNŞAAT 7380425938 TURGUTLU
 443. MEKAN TOPRAK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6140188446 TURGUTLU
 444. MENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6150373663 İSTANBUL
 445. MENHEL TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6150378898 GAZİANTEP
 446. MER SU ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6150050368 FETHİYE
 447. MERK SOLAR ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6170392051 İSTANBUL
 448. MERKÜR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6170390250 BARTIN
 449. MERVE TOPRAK SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE VE GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6190489935 TURGUTLU
 450. MESRES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6190565846 İSTANBUL
 451. METALEKS İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3960695759 ANKARA
 452. METİN AYAR 1070295724 SAMSUN
 453. METROPOL GROUP SAC PROFİL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6201226679 GEBZE
 454. MEYSE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6200449538 SÖKE
 455. MİLSAN DEMİRÇEKME SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6210040748 İSTANBUL
 456. MİRA PERAKENDE TEKSTİL GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5480535585 İZMİR
 457. MLC DÖNER GIDA ET VE ET ÜRÜNLERİ RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6220641823 ANTALYA
 458. MODABURDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6220673879 ANTALYA
 459. MODERNİST MİMARLIK MÜHENDİSLİK PEYZAJ PROJE DANIŞMANLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 6220625305 İSTANBUL
 460. MONDİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: MONDİ YATAK YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 6220048079 KAYSERİ
 461. MUĞLA İNŞAAT TURİZM GIDA TARIM TEKSTİL BEYAZ EŞYA SANAYİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6230205507 ANTALYA
 462. MUHASSILOĞLU TİCARET AHMET MUHASSILOĞLU 6230015584 İSTANBUL
 463. MUKO GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6230162011 İSTANBUL
 464. MURADİYE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 6240390134 İSTANBUL
 465. MUSSAN İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6240043691 İSTANBUL
 466. MUSTAFA ÇİFTÇİ GIDA PETROL ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6240265241 BARTIN
 467. MUSTAFA DURU 3190007504 MANİSA
 468. MUŞTULUK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6250607603 İZMİR
 469. N T MARKA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 627038445 İSTANBUL
 470. NAKSAN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6280266841 GAZİANTEP
 471. NAKSAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 6280259974 GAZİANTEP
 472. NAKSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 6280259966 GAZİANTEP
 473. NAKSAN GIDA VE TARIMSAL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6280260423 GAZİANTEP
 474. NAKSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 6280256630 İSTANBUL
 475. NAKSAN KOLLEKTİF ŞİRKETİ – CAHİT NAKIBOĞLU VE ORTAKLARI 6280187210 GAZİANTEP
 476. NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6280000649 GAZİANTEP
 477. NAKSAN TEKNOLOJİ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6280259982 GAZİANTEP
 478. NAUTILIUS TANITIM SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 6300394420 İSTANBUL
 479. NEGİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT VE TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ 6230186245 İSTANBUL
 480. NEGİŞ GİYİM İMALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 6300044938 İSTANBUL
 481. NEO ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 6310633337 ANKARA
 482. NET TEKNO EĞİTİM ÖĞRETİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA
 483. NETMARK DIŞ TİCARET İNŞAAT LOJİSTİK VE PATENT LİMİTED ŞİRKETİ 6310288928 İSTANBUL
 484. NETT YATIRIM VE GAYRİMENKUL İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6310599677 GAZİANTEP
 485. NEY YAYINCILIK EĞİTİM HİZMETLERİ VE EĞİTİM GEREÇLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6310655392 ANKARA
 486. NOKTA BORNOVA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5290476590 İZMİR
 487. NOVA RESTORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7440467002 İSTANBUL
 488. NOVUS GIDA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6320455748 İSTANBUL
 489. N-T KİTAP KIRTASİYE BÜRO MALZEMELERİ PAZARLAMA VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7400049621 İSTANBUL
 490. NUR TEKSTİL BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6320022347 İSTANBUL
 491. NURKAY MAKİNA VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6320411415 İSTANBUL
 492. NURPAK BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6320516121 İSTANBUL
 493. NURSAN MERMER İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA İMALAT ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 6320278501 MUĞLA
 494. NÜANS TURİZM TANITMA VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ 4630141122 İSTANBUL
 495. OFİSSET OFİS DONANIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 6480564506 OSMANİYE
 496. OĞUZ YÖNETİM MARKA DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6350361526 KONYA
 497. OKUR KAĞITCILIK MATBAACILIK YAYINCILIK DAĞITIM KUYUMCULUK MÜZİK VE FİLM YAPIMCILIĞI DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 6390101973 İSTANBUL
 498. OKYANUS YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6400298863 ACIPAYAM
 499. OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6400274355 İSTANBUL
 500. OMİ MOTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8400014818 DÜZCE
 501. OPTİMUM GAZ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6440363728 İSTANBUL
 502. ORKİDE YAĞ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 9060421332 İZMİR
 503. ORTA DOĞU TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 6470045375 İSTANBUL
 504. ÖFER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6510538137 İSTANBUL
 505. ÖLÇÜ BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ 6540404366 İSTANBUL
 506. ÖMERTCAN YAPI İNŞAAT MALZEMELERİ HAFRİYAT GIDA AMBALAJ TEMİZLİK TAAHHÜT TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6550424343 MANİSA
 507. ÖNAL DERİ GIDA İNŞAAT TEKSTİL TURİZM MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6560123610 UŞAK
 508. ÖNAL İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TEMİZLİK MADDELERİ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6550418258 UŞAK
 509. ÖZALPARSLAN GAYRİMENKUL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 6630609637 İSTANBUL
 510. ÖZBEY DEMİR VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6680421349 İSTANBUL
 511. ÖZÇAY İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6720352487 UŞAK
 512. ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ ANONİM ŞİRKETİ 6810196172 ANKARA
 513. ÖZDEMİR BİMS İNŞAAT NAKLİYAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 6810290857 VAN
 514. ÖZER SU ECZANESİ LÜTFÜ ÖZER 6890390016 TURGUTLU
 515. ÖZGÜN İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6920296363 İSTANBUL
 516. ÖZKARA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6980050941 KONYA
 517. ÖZKAYNAK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 6990342804 İSTANBUL
 518. ÖZKOZA GIDA İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7000037611 ADANA
 519. ÖZLEM ÇELİK BÜRO MOBİLYALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7010038494 SAKARYA
 520. ÖZÜM KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7160254512 İSTANBUL
 521. PABUÇ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7190078683 BARTIN
 522. PAPİKS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7210035115 İZMİR
 523. PCU TEKSTİL MÜMESSİLLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7230390772 İSTANBUL
 524. PEGASUS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7810215210 İSTANBUL
 525. PEGASUS YAPI VE PROJE GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKETİ 7230388593 İSTANBUL
 526. PENGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7280396851 İSTANBUL
 527. PENTA GRUP YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7280140196 İSTANBUL
 528. PERGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7280396869 İSTANBUL
 529. PETEK PLASTİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7290068850 MANİSA
 530. PİNHAN RESTAURANT İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7300376085 İSTANBUL
 531. PİRSAN ÇELTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7300024015 TURGUTLU
 532. PLS MARKA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7300337869 İSTANBUL
 533. POLAT ÖZEL EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 7320089807 MANİSA
 534. POLGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7320743875 İSTANBUL
 535. PORTAKAL ÇİÇEĞİ KAFE RESTORAN İŞLETMELERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7320722692 ANTALYA
 536. POYRAZ MATBAACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7320749830 TRABZON
 537. PROLİNE ULUSLARARASI LOJİSTİK ACENTELİĞİ YASEMİN MERT 23192147728 İSTANBUL
 538. PROMAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8710037525 İSTANBUL
 539. PROMET İNŞAAT PROJE KONTROL VE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7330134855 GEBZE
 540. PSC TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 3880240414 İSTANBUL
 541. R2 SERVİS ELEKTRİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7340625819 İSTANBUL
 542. RAMAZAN ÇELİK DERMAN ECZANESİ 2390025925 CEYHAN
 543. RAMPA RULMAN DERİ TEKSTİL GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7340104602 UŞAK
 544. RASİM COŞKUN VARLIBAŞ OFLAZ KUYUMCULUK TİCARET 39794063540 İSTANBUL
 545. RASİM COŞKUN VARLIBAŞ VARDEK OFİSSTORE İÇ MİMARLIK VARTEK TEKNOLOJİ 39794063540 İSTANBUL
 546. RECEP CAN- BİTKİSEL DERMO KOZMETİK ÜRÜNLER TİCARET 21254510572 İZMİR
 547. RECEP CAN KURUYEMİŞ TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7340441058 İZMİR
 548. REDAŞ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7340480796 İSTANBUL
 549. REKA BİTKİSEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7340632800 İSTANBUL
 550. REK-TUR REKLAM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7340447367 İSTANBUL
 551. RENERCO YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4610462516 İSTANBUL
 552. RHG ENERTÜRK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: BOYDAK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 1820488352 İSTANBUL
 553. RİNAK LOJİSTİK GÜMRÜK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7350636745 GAZİANTEP
 554. RİNOTRANS LİMAN HİZMETLERİ GÜMRÜKLEME İNŞAAT PETROL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7350678029 GAZİANTEP
 555. RİVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 7350676875 ANKARA
 556. RMT GRUP DEMİRYOLU MAKİNELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7350712227 ANKARA
 557. RONİN TANITIM İLETİŞİM YAPI İNŞAAT TAAHHÜT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5180467686 İSTANBUL
 558. ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6280093926 GAZİANTEP
 559. ROYAL İNTERNATIONAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7350832241 GAZİANTEP
 560. RZ İNTERNET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: RUBBIT İNTERNET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) 7570716319 İSTANBUL
 561. SAFA TOP.ADİ.KOM.ŞTİ.MEHMET HASEKEN VE ORTAKLARI. 7360066796
 562. SAFİNAT İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7370487431 İSTANBUL
 563. SAKARYA ADA YAŞAM YÜZME VE TENİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8330486046 SAKARYA
 564. SAKARYA SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 7400046865 İSTANBUL
 565. SAKARYA YENİLENEBİLİR RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7400418454 İSTANBUL
 566. SALHANE EMLAK YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7410016237 İZMİR
 567. SANAL KOKPİT SİMÜLATÖR ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7430423966 İSTANBUL
 568. SANCARLAR MOBİLYA TARIM NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7430323678 BURDUR
 569. SARAY EĞİTİM KURUMLARI BASIN YAYIN GIDA REKLAM TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7450389751 BOLU
 570. SARGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7450399289 İSTANBUL
 571. SARGIN KIRTASİYE MATBAACILIK GIDA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6220110463 BARTIN
 572. SARGIN YEM UN HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7450131512 TURGUTLU
 573. SARILAR ALÇI DEKORASYON MİMARLIK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1230454246 ANTALYA
 574. SAYTRANS LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 7570389182 İSTANBUL
 575. SEACHANGE INTERNATIONAL INC. 7570383910
 576. SEACHANGE MEDYA HİZMETLERİ İŞ ORTAKLIĞI 7570384112
 577. SEDİR ÖZEL EĞİTİM KARGO VE BİLGİSAYAR YAYIN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7580232251 YALVAÇ
 578. SEMA EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLETMELERİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 7600046027 İSTANBUL
 579. SEMBOL AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 7600047774 KONYA
 580. SENTRIES TELİF VE LİSANS ANONİM ŞİRKETİ 5400389227 İSTANBUL
 581. SERDAR MELİH ÇELİKLER 25520034922 İSTANBUL
 582. SERKO YAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7630596963 KAYSERİ
 583. SESLİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 7640333612 İSTANBUL
 584. SESLİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ 7640384198 UŞAK
 585. SESLİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 4540454382 UŞAK
 586. SESLİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7640016889 UŞAK
 587. SESLİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 7640384783 İSTANBUL
 588. SESPA İHRACAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 7640017771 UŞAK
 589. SEYGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7660670996 İSTANBUL
 590. SEYHAN MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7660671557 ADANA
 591. SEYHAN YENİLENEBİLİR RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7660663556 İSTANBUL
 592. SINIRLI SORUMLU BORNOVA ŞAHİN TEPESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 1800032396 İZMİR
 593. SIRARES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7690713677 İSTANBUL
 594. SIRGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7690695172 İSTANBUL
 595. SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 7700382939 İSTANBUL
 596. SİMKENT TOPRAK İNŞAAT MAD. NAKLİYE GIDA HAYV.İTH.İHR. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7700233651 TURGUTLU
 597. SİMYA METAL DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7700073352 İZMİR
 598. SİNCAN AKILLI OKUL EĞİTİM ÖĞRETİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7700432433 ANKARA
 599. SİSTEM REKLAM TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ 7710123599 İSTANBUL
 600. SOHO YATIRIM İNŞAAT GAYRİMENKUL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7720696500 İSTANBUL
 601. SOMUNCUBABA SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7730326293 AKSARAY
 602. SÖZÜN ÖZÜ BASIM YAYIN YAZILIM REKLAM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 7810524276 İSTANBUL
 603. SPORAKTİF SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ 6480065366 İSTANBUL
 604. STAR TURİZM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7810135139 FETHİYE
 605. SUBA DEMİR ÇELİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7810869860 İSTANBUL
 606. SUFİ ÇORAP VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7820087711 İSTANBUL
 607. SULGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7820702782 İSTANBUL
 608. SUN LAB SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 7820663129 ANKARA
 609. SÜRAT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3850029433 İSTANBUL
 610. SÜRAT EĞİTİM ARAÇLARI VE BÜRO MOBİLYA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ 7870048556 İSTANBUL
 611. SÜRAT KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 7870233582 İSTANBUL
 612. SÜRAT LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ 7840293685 İSTANBUL
 613. SÜRAT SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 7870252975 İSTANBUL
 614. SÜRAT TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7870253072 İSTANBUL
 615. SÜZAN GÜLEN – ÇAĞRI ECZANESİ 4170064540 MANİSA
 616. SYCO BİLİŞİM VE GIDA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7840320634 İSTANBUL
 617. SYRON LASTİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7840323389 İSTANBUL
 618. SYRON TİRES İNTERNATİONAL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7840326501 İSTANBUL
 619. ŞAKİR ÇOBAN İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ NAKLİYE TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 6410305903 ERZURUM
 620. ŞAŞMAZ YAPI MEDİKAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8000416552 ANKARA
 621. ŞELALE ANKARA RESTORAN GIDA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 8010701108 ANKARA
 622. ŞENGEZER PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 8060008753 İZMİR
 623. ŞİFRE YAYINCILIK VE EĞİTİM GEREÇLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8110525427 İSTANBUL
 624. TABANLI YAPI MALZEMELERİ TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 8150442406 SAKARYA
 625. TALEP TOPLAMA MERKEZİ GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8160543776 DENİZLİ
 626. TARHAN TECHNO ART DESIGN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8240079937 SAKARYA
 627. TARKEM TARİHİ KEMERALTI İNŞAAT YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8240306896 İZMİR
 628. TARKİM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAVACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8240034846 İSTANBUL
 629. TASARIMHANE YAPI DEKORASYON TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8250387677 İSTANBUL
 630. TASFİYE HALİNDE AKFOM MEDİKAL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 230312563 İSTANBUL
 631. TASFİYE HALİNDE CARDİATECH SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2030289001 İSTANBUL
 632. TASFİYE HALİNDE FBS BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3850444359 İSTANBUL
 633. TASFİYE HALİNDE MİYA BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 6220525109 ANKARA
 634. TASFİYE HALİNDE PEGASUS DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 7230135245 İSTANBUL
 635. TASFİYE HALİNDE PEGASUS OTOMOTİV OTO KİRALAMA TAŞIMACILIK VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7230340401 İSTANBUL
 636. TASFİYE HALİNDE RK GRUP DEMİRYOLU TEKNOLOJİ İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLİŞİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7350711880 ANKARA
 637. TASFİYE HALİNDE RS MAĞAZA GELİŞTİRME DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7350186071 İSTANBUL
 638. TASFİYE HALİNDE S.S. BAYRAK KONUT YAPI KOOOPERATİFİ İSTANBUL
 639. TASFİYE HALİNDE ZUHAL DENETİM VE SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 9990170261 KONYA
 640. TAYFA TEKSTİL VE KONFEKSİYON İNOVASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8320424232 İSTANBUL
 641. TB ECO KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8330518621 ÇORLU
 642. TEKNOMEL YAPI ANONİM ŞİRKETİ 6210509745 ANKARA
 643. TELVELİ KAHVE RESTORAN İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8370546929 ANTALYA
 644. TEMSER İNŞAAT TESİSAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK OZALİT TEKSTİL GIDA ORMAN ÜRÜNLERİ MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6190090043 DÜZCE
 645. T-ENERGY ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8150483639 ANTALYA
 646. TEZCAN PROJE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7210371650 GAZİANTEP
 647. TEZCAN YATIRIM YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6310649335 GAZİANTEP
 648. TOKSÖZLER MARKET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI,MOBİLYA PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4670501482 BARTIN
 649. TREND MADENCİLİK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8590531600 DENİZLİ
 650. TUNA DENİZCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8610487802 İSTANBUL
 651. TUREN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8690352070 İSTANBUL
 652. TUR-ME GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8670476776 CEYHAN
 653. TURQUOİSE GLOBAL EĞİTİM TURİZM VE YATIRIM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 8710534626 ANKARA
 654. TUVA TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6300048455 KONYA
 655. TÜMSAN İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8750355420 ANKARA
 656. TÜRSA GRUP YEM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8810322528 KONYA
 657. TÜRSA TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8810323231 KONYA
 658. TÜRSA TARIM ÜRÜNLERİ LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ 8810320827 KONYA
 659. UFUK BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8850329263 ŞANLIURFA
 660. UFUK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: GÜVEN 16 TEMİZLİK SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 4840747249 BURSA
 661. UFUK SARAL OFLAZ KUYUMCULUK TİCARET 31337360062 İSTANBUL
 662. UGR GAYRİMENKUL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8850425473 İSTANBUL
 663. UĞUR İHRACAT İTHALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8860022559 GAZİANTEP
 664. UHG HAZIR GİYİM PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8870578689 İSTANBUL
 665. ULUDAĞ ANADOLU YEMEK GIDA TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK GÜVENLİK VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANI: İZGÜN GIDA,TURİZM,TAŞIMACILIK,TEMİZLİK GÜVENLİK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 4840002024 BURSA
 666. UNİPLAST PLASTİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 8920220180 İSTANBUL
 667. UTT YAYINCILIK VE EĞİTİM GEREÇLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9960359176 İSTANBUL
 668. ÜÇ ALTIN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 9040025558 UŞAK
 669. ÜÇGÜL ÇORAPCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9040040364 DENİZLİ
 670. ÜNİVERSAL GÖZLÜK SAAT OPTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9130309487 İZMİR
 671. ÜNİVERSAL KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9130309404 İZMİR
 672. VAHDET SÜT TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9220642655 TAVŞANLI
 673. VARDEK DUVAR PANEL SİSTEMLERİ SATIŞ PAZARLAMA TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 9220810680 İSTANBUL
 674. VARLIBAŞ İNŞAAT DANIŞMANLIK KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9230473631 İSTANBUL
 675. VARLIBAŞ İNŞAAT DANIŞMANLIK KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÜSKÜDAR ŞUBESİ İSTANBUL
 676. VENERO BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250254782 İSTANBUL
 677. VERA DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 9240444513 İSTANBUL
 678. VERİMLİ PLASTİK FİLM VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9240455784 İSTANBUL
 679. VİPLİNE PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250408478 İSTANBUL
 680. VİZYON ARGE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 9250472856 İSTANBUL
 681. VİZYON İŞLETME YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 9250472563 İSTANBUL
 682. VİZYONLİFE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9250417203 İSTANBUL
 683. VURAL KİMYA,PLASTİK,AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9260133072 ADANA
 684. VURAL KİMYA,PLASTİK,AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SARIHAMZALI ŞUBESİ 9260133072 ADANA
 685. VURAL PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 9250506571 ADANA
 686. VURAL PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ 9250506571 ADANA
 687. VURAL PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ SARIHAMZALI ŞUBESİ 9250506571 ADANA
 688. VURAL PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ SEYHAN ŞUBESİ 9250506571 ADANA
 689. WEWORK TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8100384641 İSTANBUL
 690. YACA İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9271066081 ADANA
 691. YAPI AZİM ORTAKLIK GİRİŞİM İŞLETMESİ 9370693808 İSTANBUL
 692. YAPI YATIRIM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 9370248785 İSTANBUL
 693. YARAN YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9370683668 İSTANBUL
 694. YATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9400022391 TORBALI
 695. YENBU MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9470460496 İSTANBUL
 696. YENER URAL / URALBERK İNŞAAT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MÜTEAHHİTLİK 8930076715 CEYHAN
 697. YENİ AYKUTLAR TOPRAK MADENCİLİK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9480027155 TURGUTLU
 698. YENİ DÜNYA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 6200038625 İSTANBUL
 699. YENİ EGE ITRİYAT İNŞAAT HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9480424935 TURGUTLU
 700. YENİ İDEAL EĞİTİM ÖĞRETİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9480459685 ANKARA
 701. YENİ ÖRNEK TOPRAK SANAYİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE OTO ALIM SATIM OTOMOTİV VE İHRACAT İTHALAT TİCARET SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ 6600045863 TURGUTLU
 702. YENİ UN DEĞİRMENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9480041686 KONYA
 703. YENİREFERANS YAYINCILIK EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTE GIDA TAŞIMACILIK TEDARİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9490403628 ANKARA
 704. YEŞİLBAŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 9510505202 İSTANBUL
 705. YEŞİLDAĞ HAYVANCILIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9510507613 TORBALI
 706. YEŞİLTUNA KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9500472005 İSTANBUL
 707. YILFER KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9650604213 İSTANBUL
 708. YOKK YÖNETİM ORGANİZASYON KURUMSAL KİRALAMA SATIŞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9810644189 DENİZLİ
 709. YÜKSEL – KARKIN AVUKATLIK ORTAKLIĞI 9950526149
 710. ZAMBAK MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9960055643 İSTANBUL
 711. ZET ZEKİ BİNA VE EV TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9980737449 İSTANBUL
 712. ZEYTİN ELEKTRİK ENERJİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ 9981590251 ANKARA
 713. ZİRVE MISIR ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9980740180 GAZİANTEP
 714. ZİRVE YURT İŞLETMECİLİĞİ DANIŞMANLIK İNŞAAT REKLAMCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9980741124 ESKİŞEHİR
 715. ZÜMRÜT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9990061281 ŞANLIURFA
 716. ZÜSİM MAKİNA VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9990486503 GAZİANTEP

4 replies »

 1. TMSF ile ilgili tek tük sahip olduğum bilgiyi yazınızla geliştirdim. Bir zamanlar ülkenin bir şirket yönetir gibi yönetildiğini anlamıştım. Ayrıntıları ile verdiğiniz bilgi çok değerli ve önemli. Sorulan sorulara verilecek yanıtları merak ediyorum. Yazılarınız almak ve bilgilenmek istiyorum. Bir vatandaş olarak bu görevim. Size çok teşekkür ederim sağ olun var olun. Nilüfer Bilgin Antalya

  Beğen

   • Çok teşekkür ederim sağ olun var olun. Dün haberlerde duydum. Ticarî mevduatlar TMSF kapsamına alınacakmış. Dolar ve Tl meselesi. Bu konuda bilgi verir mısınız? Çok teşekkür ederim sağ olun var olun.

    Beğen

 2. Sn.dr.ozan Bingöl
  Gözlerinize tercüman oldunuz.
  Sizde borsadaki bu şirketlere ortaksaniz.
  Bunu TMSF ye yazdinizmi acaba
  Yazmadinizsa yazmayı dusunuyormusunuz.
  Sagliklar

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s