GENEL

VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR MEVZUSU.

Dr. Ozan Bingöl, Vergi Uzmanı

Vakıf nedir? Vakıflar niçin kurulur? Bazı vakıflara vergi muafiyeti tanınırken diğerlerine niçin tanınmaz? Vakıflara vergi muafiyeti tanınma kriterleri nelerdir? Günümüz itibariyle kaç vakfa vergi muafiyeti tanınmıştır? Vergi muafiyeti tanınan vakıf sayısı son yıllarda artış göstermiş midir?

Bu sorulara kısa ve öz olarak yanıt vereceğim. Arkasından “Vergi Muafiyeti Tanınmış Vakıfların” listesini en son kurulundan başlamak üzere sunacağım.

Vakıf Nedir?

Türk Medeni Kanununun 101. Maddesine göre Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Aynı maddenin son fıkrasına göre; Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

Bir Vakıf Niçin Vergiden Muaf Tutulur?

Tarihsel olarak uzun bir geçmişe sahip vakıf geleneğine sahip bir milletiz. Vakıflar yoluyla, Devletin yetişemediği garip gurebaya ulaşma imkanı söz konusu olmuştur. Devletin yapması gereken ve ancak tam anlamıyla yapmaya mali ve diğer nedenlerle yetişemediği hizmetlerin bazı vakıflarca yerine getirilmesi söz konusu olmuştur. Gerçek anlamda, toplumsal fayda ekseninde şekillendirilen ve yönetilen vakıfların toplumsal dayanışmanın çimentosu önemli bir sivil toplum yapılanması olduğunu söylemek gerekir.

Bazı vakıfların Devletçe yerine getirilen bazı hizmetleri üstlenmesi göz önünde bulundurularak bunlara vergi muafiyeti getirilmesi söz konusu olmuştur. Bu vakıflar ilgili mevzuatta aranan şartları sağladıkları durumda bazı vergilerden muaf tutulmaktadırlar.

Vergiden Muaf Vakıf Statüsünü Kazanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Vergi muafiyeti, vergi hukukuna göre vergi mükellefi olması gereken belli bir kişi veya kişi gruplarının vergi dışı bırakılmasıdır. Muafiyet gerçek veya kişilerin vergi dışı tutulmasıdır.

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin düzenleme 7/8/2003 tarih ve 25192 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde yer almaktadır. Söz konusu madde aşağıdaki gibidir:

“Gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilir.

Bunların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel denetimler sonucunda vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin şartları kaybettikleri tespit edilen vakıfların vergi muafiyetleri, birinci fıkrada öngörülen yöntemle kaldırılabilir.”

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1) ile de ikincil düzenlemeler yapılmıştır.

Vergiden Muaf Vakıflara Sağlanan Vergisel Avantajlar Nelerdir?

Vakıflar tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi kapsamına girmediklerinden, vergiden muaf vakıf statüsü kazanan vakıfların kurumlar vergisinden muafiyetleri de söz konusu olmamaktadır.

Vergiden muaf vakıf statüsünü kazanan vakıflar halen mevcut düzenlemelere göre,

1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren teslim ve hizmetleri için katma değer vergisi istisnasından,

2- 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (k) bendine göre, bu vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan malların intikalinde veraset ve intikal vergisi istisnasından,

3- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (b) bendine göre, bu vakıflar tarafından iktisap edilecek gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile bunlara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnasından,

4- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına göre, resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis edilmek şartıyla vakfa ait binalar için emlak vergisi muafiyetinden

yararlanmaktadır.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan muafiyet ve istisnalar vakfın tüzel kişiliğine yönelik olup vakfa ait iktisadi işletmelerin bu muafiyet ve istisnalardan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Mali Tabloları Kamuoyu ile Paylaşılmalıdır.

Bir vakfa vergi muafiyeti tanınması, bu vakıfların genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmesi şartına uyduğunun yapılan denetimler sonucunda tespit edildiği anlamına gelir. Bu nedenle de, devletin bir kısım yükünün bu vakıflarca yüklendiği varsayımı ile bu vakıflar ödemeleri gereken vergiden muaf tutularak dolaylı şekilde finanse edilirler. Dolayısıyla, vergiden muaf vakıf demek, bir yönüyle vergilerimiz ile finanse edilen sivil toplum kuruluşu demektir. Hal böyle olunca bu vakıfların mali tablolarının finansörü olan vatandaşın bilgisine sunulması, kamuoyu denetimine açılması gerekir.

Söz konusu vakıfların Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca denetlenmesi yetmez, mali tablolarının ve denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması gerekir.

Maliye Bakanlığınca Çıkarılan Tebliğ uyarınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca, dönem sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir gider tablosu ile bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren kesin bütçelerin birer örneği, yıllık faaliyet raporu ve yeminli mali müşavirce düzenlenmiş tasdik raporu ile birlikte yılın ilk üç ayı içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi söz konusudur. Yıllık faaliyet raporu dışındaki belgelerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili Genel Tebliğ esaslarına uygun olarak yeminli mali müşavire onaylattırılmış olması da gerekmektedir. Dolayısıyla kamuoyu ile paylaşılması için Vergi Muafiyeti Tanınmış vakıflara ilave rapor ürettirmeye, iş yüklemeye bile gerek yoktur. Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen mali tablo ve raporların kamuoyuna açılması yeterlidir. Vergi mükellefi olarak, finanse ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarının mali tablolarını denetlemek hakkımız.

Bütçe hakkı kapsamında kamu kaynağı kullanan bu vakıfların Sayıştay Kanununun 45 inci maddesi kapsamında denetletilmesi de mümkündür.

Vergi Muafiyeti Tanınmış Vakıflar Listesi (19.10.2021 Tarihi İtibariyle Güncel)

Bir çok kişinin, hangi vakıflara vergi muafiyeti tanınmış olduğunu merak ettiğini görür gibiyim. Bu nedenle aşağıda bu yazının kaleme alındığı tarih (19.10.2021) itibariyle güncel vergi muafiyeti tanınmış vakıflar listesini sunuyorum. Öncesinde Liste ile ilgili kısa bir bilgi sunayım.

  • Vergi muafiyeti tanınmış vakıflar listesinde 300 vakıf yer almaktadır.
  • Listedeki en eski tarihli vakıf muafiyeti 06.07.1968 tarihinde almış olan İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı (Eski adı: Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı)dır.
  • Vergiden muaf vakıf uygulaması 53 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bunun anlamı yılda ortalama 5-6 vakfın vergiden muaf vakıf olması söz konusudur.
  • 300 vergiden muaf vakfın 115 adedi 2002 yılı ve sonrasına aittir.
  • 2014 ve sonrasında vergiden muaf vakıf statüsü verilme ortalaması yıllık 8’e yaklaşmıştır. 2018 yılında 11, 2021 yılının ilk 10 ayında ise 10 vakıf, vergiden muaf vakıf statüsünü almıştır.

Tablo: Vergiden Muaf Vakıflar Listesi

Sıra No Vakfın Adı Merkezi Muafiyet Kararının Tarihi Muafiyet Kararının Sayısı
1 KAANLAR VAKFI İSTANBUL 5.10.2021 4605
2 SOMUNCU BABA (HAMİDUDDİN AKSARAYİ) VAKFI BURSA 5.10.2021 4604
3 ZÜMRÜT VAKFI İSTANBUL 5.10.2021 4603
4 GÜMÜŞHANELİ ARAŞTIRMA YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 13.08.2021 4374
5 MERKEZ SELÇUKLU HİZMET VE EĞİTİM VAKFI KONYA 13.08.2021 4375
6 SEYYİD BURHANEDDİN HAZRETLERİ HİZMET VAKFI KAYSERİ 30.07.2021 4320
7 ENGELSİZ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 2.06.2021 4064
8 İNSAN VE İRFAN VAKFI  İSTANBUL 21.04.2021  3845
9 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI ANKARA 4.03.2021 3587
10 FAHRİ KİĞILI VAKFI MALATYA 12.02.2021 3537
11 JANDARMA ASAYİŞ VAKFI ANKARA 12.11.2020 3195
12 ENDERUN EĞİTİM VAKFI NEVŞEHİR 10.06.2020 2652
13 YAMANTÜRK VAKFI ANKARA 10.06.2020 2651
14 İLKSEÇ İLİM, KÜLTÜR, SAĞLIK, EĞİTİM, ÇEVRE VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 10.02.2020 2092
15 DARÜL-EYTAM VAKFI İSTANBUL 25.10.2019 1730
16 TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI İSTANBUL 22.10.2019 1678
17 YENİ TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 18.09.2019 1574
18 GÜRSOY EĞİTİM, TARİH, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 19.07.2019 1326
19 NECAT NASIROĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BATMAN 21.03.2019 844
20 ÇAMLICA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 10.03.2019 814
21 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI ANKARA 31.01.2019 695
22 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULUBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI İSTANBUL 27.12.2018 523
23 OKMEYDANI SPOR VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 10.10.2018 172
24 ÇAYELİ VAKFI İSTANBUL 2.10.2018 159
25 ABDULLAH TİVNİKLİ İSAR VAKFI (ESKİ ADI: İSTANBUL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFINA (İSAR) ) İSTANBUL 18.09.2018 107
26 TÜRKİYE VERİMLİLİK VAKFI ANKARA 21.06.2018 2018/11994
27 KALEM EĞİTİM,KÜLTÜR, SANAT, ÇEVRE VE SAĞLIK VAKFI İSTANBUL 14.05.2018 2018/11797
28 NUN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 10.05.2018 2018/11725
29 ÖZDİLEK EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI BURSA 26.03.2018 2018/11663
30 PROF.DR.FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI VAKFI İSTANBUL 19.02.2018 2018/11428
31 TÜRKİYE EĞİTİM, SAĞLIK, BİLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ANKARA 5.02.2018 2018/11335
32 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI ANKARA 22.01.2018 2018/11276
33 ANADOLU OTİZM EĞİTİM VE MÜCADELE GEYDİRİCİ VAKFI İZMİR 4.12.2017 2017/11151
34 BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 15.08.2017 2017/10782
35 BİLİM VE İNSAN VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10636
36 GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI RİZE 24.07.2017 2017/10637
37 HOŞGÖR FATİH İLİM ARAŞTIRMA VAKFI GAZİANTEP 24.07.2017 2017/10634
38 İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL  24.07.2017 2017/10635
39 KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10632
40 TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10633
41 TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI İSTANBUL 17.10.2016 2016/9378
42 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 26.09.2016 2016/9274
43 GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI GAZİANTEP 19.09.2016 2016/9165
44 ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 20.06.2016 2016/8977
45 TÜRK DÜNYASI VAKFI ESKİŞEHİR 6.06.2016 2016/8934
46 İHLAS VAKFI İSTANBUL 12.02.2016 2016/8654
47 İNSAN EĞİTİMİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 12.02.2016 2016/8656
48 ŞAHABETTİN UYGUN VAKFI İSTANBUL 12.02.2016 2016/8655
49 İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7907
50 SEVGİ VAKFI (ESKİ ADI: SEVGİ KURAN KURSU İMAM HATİP VE YÜKSEK OKUL OĞRENCİLERİNİ KORUMA EĞİTİM VAKFI) ANKARA 22.06.2015 2015/7905
51 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 22.06.2015 2015/7904
52 VATAN EĞİTİM VE TEKNOLOJİ VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7903
53 YENİ DÜNYA VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7906
54 REYHAN KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 20.04.2015 2015/7588
55 M. İHSAN ARSLAN VAKFI ANKARA 6.08.2014  2014/6720
56 AKÖZ VAKFI İSTANBUL 16.07.2014 2014/6648
57 BOĞAZİÇİ VAKFI İSTANBUL 12.02.2014 2014/6000
58 BAYRAMPAŞA YEŞİL CAMİİ İLME HİZMET VAKFI İSTANBUL 10.02.2014 2014/5907
59 BİRLİK VAKFI İSTANBUL 13.01.2014 2014/5833
60 MAHMUD ESAD COŞAN EĞİTİM KÜLTÜR DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 13.01.2014 2014/5824
61 KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI ANKARA 2.01.2014 2014/5773
62 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI RİZE 2.01.2014 2014/5766
63 SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT EĞTİM VE SAĞLIK VAKFI ANKARA 22.07.2013 2013/5196
64 SİYASET EKONOMİ TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI ANKARA 8.04.2013 2013/4603
65 İNSANİ DEĞERLER VE RUH SAĞLIĞI VAKFI İSTANBUL 1.04.2013 2013/4587
66 MANEVİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KOCAELİ 25.03.2013 2013/4487
67 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI KAYSERİ 28.01.2013 2013/4247
68 ENSAR VAKFI İSTANBUL 16.08.2012 2012/3582
69 SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ANKARA 30.07.2012 2012/3477
70 ANKARA HAMİYET VE İRFAN (A.H.İ) VAKFI ANKARA 16.07.2012 2012/3418
71 ALBAYRAK VAKFI İSTANBUL 11.06.2012 2012/3300
72 GENÇ HAYAT VAKFI İSTANBUL 30.01.2012 2012/2762
73 ORHAN YAVUZ TEKNİK EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 30.01.2012 2012/2761
74 TÜRKİYE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI ANKARA 30.01.2012 2012/2774
75 AHMET VE NEZAHAT KELEŞOĞLU VAKFI İSTANBUL 16.12.2011 2011/2601
76 AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI İSTANBUL 16.12.2011 2011/2614
77 ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI YARDIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI ERZURUM 16.12.2011 2011/2622
78 TÜRKİYE ENGELLİLER VAKFI İSTANBUL 24.10.2011 2011/2366
79 TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI İSTANBUL 26.09.2011 2011/2292
80 İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI İSTANBUL 4.04.2011 2011/1799
81 İSTANBUL MODERN SANAT VAKFI İSTANBUL 4.04.2011 2011/1960
82 SANCAKLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 3.01.2011 2011/1404
83 FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI İSTANBUL 20.12.2010 2010/1204
84 SUFFA VAKFI İSTANBUL 20.12.2010 2010/1277
85 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI İZMİR 15.04.2010 2010/351
86 TÜRKİYE EĞİTİM SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VAKFI (ESKİ ADI: MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI) İSTANBUL 12.10.2009 2009/15502
87 UMUT ONURLU ÖNDERLER YETİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 12.10.2009 2009/15588
88 DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI İSTANBUL 10.08.2009 2009/15313
89 TÜRKİYE KALP VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 4.11.2008 2008/14360
90 ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 9.09.2008 2008/14129
91 CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI İZMİR 23.06.2008 2008/13848
92 GEYRE VAKFI İSTANBUL 17.01.2008 2008/13150
93 İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI ANKARA 4.01.2008 2008/13259
94 ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ VAKFI MALATYA 10.12.2007 2007/13107
95 BİLİM VE SANAT VAKFI İSTANBUL 9.07.2007 2007/12385
96 TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 24.01.2007 2007/11604
97 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI İSTANBUL 25.12.2006 2006/11517
98 KONYA-EREĞLİ ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI KONYA 14.06.2006 2006/10608
99 HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI İSTANBUL 5.01.2006 2006/9946
100 MANİSA HUZUREVİ VAKFI MANİSA 27.12.2005 2005/9846
101 TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 17.11.2005 2005/9685
102 EYMİR KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
103 MEHMET ZORLU EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
104 SUNA VE İNAN  KIRAÇ VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
105 TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
106 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ İSTANBUL KOLEJİ VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
107 MURADİYE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 6.12.2004 2004/8190
108 TÜRK DİABET VE OBEZİTE VAKFI İSTANBUL 6.12.2004 2004/8189
109 TÜRKİYE AYAKKABI SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 28.10.2004 2004/8058
110 TEKFEN EĞTİM SAĞLIK KÜLTÜR SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 23.09.2004 2004/7915
111 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İSTANBUL 29.07.2004 2004/8253
112 BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI İZMİR 21.11.2003 2003/6549
113 GEDİK EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 21.11.2003 2003/6550
114 SITKI KOÇMAN VAKFI (ESKİ ADI: SITKI KOÇMAN MUĞLA ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI) MUĞLA 11.01.2002 2002/3669
115 HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI (ESKİ ADI: MALATYA HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI ) MALAYTA 7.01.2002 2002/3663
116 TÜRKİYE TANITIM ARAŞTIRMA DEMOKRASİ VE LAİK OLUŞUM VAKFI ANKARA 27.12.2001 2001/3554
117 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI İSTANBUL 13.11.2001 2001/3702
118 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 23.07.2001 2001/2871
119 TÜRKİYE EKONOMİ VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI İSTANBUL 18.07.2001 2001/2854
120 KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI İSTANBUL 29.01.2001 2001/2009
121 ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLARLA DAYANIŞMA VAKFI (ESKİ ADI: TOKYO CAMİİ VAKFI) ANKARA 5.01.2001 2001/1902
122 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ESKİ ADI:YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI) İSTANBUL 18.12.2000 2000/1866
123 KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE ONKOLOJİ MERKEZİ KURMA VE GELİŞTİRME VAKFI İZMİR 16.11.2000 2000/1862
124 TÜRKİYE DİYABET VAKFI İSTANBUL 16.11.2000 2000/1862
125 KARTAL VAKFI ANKARA 11.07.2000 2000/1051
126 EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İZMİR 21.05.2000 2000/766
127 LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI: ANKARA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI) ANKARA 17.05.2000 2000/719
128 GÜRSOY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 30.12.1999 99/13882
129 NUH ÇİMENTO EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (ESKİ ADI: NUH ÇİMENTO SANAYİİ VAKFI) KOCAELİ 17.11.1999 99/13655
130 TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (ESKİ ADI:TÜRKİYE GAZİLER VE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI) ANKARA 17.11.1999 99/13698
131 ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI İSTANBUL 25.02.1999 99/12502
132 HALİS TOPRAK VAKFI İSTANBUL 25.02.1999 99/12502
133 DANIŞTAY HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 11.12.1998 98/12198
134 İSTANBUL MARMARA EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 10.11.1998 98/12014
135 BORUSAN KOCABIYIK VAKFI (ESKİ ADI:ASIM KOCABIYIK KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI) İSTANBUL 29.07.1998 98/11619
136 GSD EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 15.06.1998 98/11288
137 CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI İSTANBUL 27.05.1998 98/11209
138 DR.(H.C.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ESKİ ADI: KALESERAMİK EĞİTİM VAKFI) İSTANBUL 8.05.1998 98/11124
139 DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ (İSTANBUL AKADEMİSİ) VAKFI İSTANBUL 8.05.1998 98/11124
140 İSTANBUL TEKNİK  ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 8.05.1998 98/11124
141 ANTALYA YETİM VE MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM VAKFI ANTALYA 20.04.1998 98/11016
142 EGE ORMAN VAKFI İZMİR 20.04.1998 98/11016
143 HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI ANKARA 13.03.1998 98/10806
144 TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ VAKFI (ESKİ ADI:BİLİM MERKEZİ VAKFI) İSTANBUL 23.02.1998 98/10700
145 ERDOĞAN MUSTAFA AKDAĞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI YOZGAT 27.01.1998 98/10601
146 TARİH VAKFI (ESKİ ADI:TÜRKİYE EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİH VAKFI) İSTANBUL 19.01.1998 98/10648
147 AHMET MUHİP-MÜNİRE DIRANAS EĞİTİM VAKFI ANKARA 12.01.1998 98/10528
148 KENAN EVREN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI MUĞLA 29.12.1997 97/10481
149 HIZIROĞLU VAKFI ANKARA 12.12.1997 97/10406
150 RAHMİ M. KOÇ MÜZECİLİK VE KÜLTÜR VAKFI( ESKİ ADI:RAHMİ M. KOÇ SANAYİ MÜZECİLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI) İSTANBUL 12.12.1997 97/10396
151 AYDIN DOĞAN VAKFI İSTANBUL 21.11.1997 97/10284
152 ANADOLU ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ANAÇEV) ANKARA 21.10.1997 97/10120
153 İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI İSTANBUL 1.09.1997 97/9898
154 İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 1.09.1997  97/9911
155 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 12.08.1997 97/9812
156 BURSA COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI:COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI) BURSA 25.07.1997 97/9693
157 AYHAN ŞAHENK VAKFI İSTANBUL 23.07.1997 97/9760
158 TÜRKİYE TEKSTİL HAZIR GİYİM DERİ SANAYİİ TEKNOLOJİ VE TASARIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI İZMİR 21.07.1997 97/9611
159 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI ANKARA 14.07.1997 97/9669
160 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE VAKFI (ESKİ ADI:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ REHABİLATASYON VE BAKIM MERKEZİ VAKFI) ANKARA 17.02.1997 97/9239
161 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VAKFI MALATYA 9.05.1996 96/8164
162 AKEV ASİLSOY KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 11.04.1996 96/8022
163 ELAZIĞ KÜLTÜR VE TANITMA VAKFI ANKARA 25.01.1996 96/7839
164 SANİ KONUKOĞLU VAKFI ESKİ ADI:HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFI GAZİANTEP 20.12.1995 95/7663
165 TEMA TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 15.12.1995 95/7677
166 TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İSTANBUL 9.10.1995 95/7445
167 ZÜBEYDE HANIM ŞEHİT ANALARINI KORUMA VAKFI ANKARA 5.07.1995 95/7070
168 AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İSTANBUL 16.06.1995 95/7038
169 SAINT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 5.06.1995 95/6883
170 ALİ EKİNCİ VAKFI İSTANBUL 3.04.1995 95/6770
171 KOCAELİ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI: KOCAELİ EĞİTİM VE GENÇLİK VAKFI) KOCAELİ 28.03.1995 95/6752
172 TÜRK JAPON VAKFI ANKARA 21.02.1995 95/6592
173 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI (ESKİ ADI: SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI) ANKARA 29.11.1994 94/6398
174 HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN VAKFI (ESKİ ADI:FİNANS VAKFI) İSTANBUL 29.11.1994 94/6398
175 SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI ANKARA 29.11.1994 94/6398
176 DARÜLACEZE VAKFI İSTANBUL 7.09.1994 94/6080
177 TÜRK ONKOLOJİ VAKFI İSTANBUL 7.09.1994 94/6080
178 TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 7.09.1994 94/6080
179 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 7.09.1994 94/6080
180 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI ADANA 14.06.1994 94/5768
181 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI İSTANBUL 12.08.1993 93/4805
182 SOSYAL DAYANIŞMA VE MUTLU EMEKLİLİK VAKFI İZMİR 12.08.1993 93/4805
183 ZEYTİNOĞLU EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜR VAKFI ESKİŞEHİR 18.05.1993 93/4439
184 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI (ESKİ ADI:MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI) İSTANBUL 5.04.1993 93/4271
185 TÜRKİYE DEVLET HASTANELERİ VE HASTALARA YARDIM VAKFI ANKARA 5.04.1993 93/4271
186 ÇOCUK HASTALIKLARI  ARAŞTIRMA VAKFI ANKARA 15.01.1993 93/4115
187 DENİZLİ YETİM ACİZ VE MUHTAÇLARI KORUMA VAKFI DENİZLİ 6.08.1992 92/3384
188 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 23.06.1992 92/3221
189 ŞEFKAT VAKFI İSTANBUL 3.04.1992 92/2935
190 500.YIL VAKFI İSTANBUL 27.03.1992 92/2901
191 KADİR HAS VAKFI (ESKİ ADI: TÜRK EĞİTİMİNE ÖZGÜ KADİR HAS VAKFI) İSTANBUL 23.02.1992 92/2779
192 YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İZMİR 23.02.1992 92/2780
193 ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 18.12.1991 91/2523
194 RİZE HİZMET VAKFI RİZE 6.12.1991 91/2515
195 İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 9.11.1991 91/2454
196 AFYON EĞİTİM VAKFI AFYON 3.11.1991 91/2412
197 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 3.11.1991 91/2412
198 ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI İSTANBUL 15.09.1991 91/2285
199 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ANKARA KOLEJİ VAKFI ANKARA 17.05.1991 91/1841
200 ÇEVRE EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ESKİ ADI:SİSATEV-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TESİSLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI) ANKARA 5.01.1991 91/1352
201 ALARKO EĞİTİM-KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 23.11.1990 90/1199
202 BEREKET VAKFI İSTANBUL 21.11.1990 90/1182
203 ISPARTA HAYIRLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI ISPARTA 4.11.1990 90/1112
204 BİTLİS EĞİTİM VE TANITMA VAKFI ANKARA 27.10.1990 90/1094
205 TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI ANKARA 10.09.1990 90/874
206 İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI İZMİR 6.09.1990 90/878
207 KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 10.08.1990 90/751
208 SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 16.01.1990 90/84
209 İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ESKİŞEHİR 12.01.1990 90/11
210 TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 7.12.1989 89/14827
211 İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI İSTANBUL 29.11.1989 89/14837
212 ELGİNKAN VAKFI İSTANBUL 27.11.1989 89/14816
213 HABERAL EĞİTİM VAKFI ANKARA 22.11.1989 89/14784
214 TÜRK BÖBREK VAKFI İSTANBUL 22.11.1989 89/14784
215 ANKARA ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI ANKARA 28.09.1989 89/14601
216 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 28.09.1989 89/14601
217 MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİİ DESTEKLEME VAKFI ANKARA 9.11.1988 88/13476
218 İZZET BAYSAL VAKFI İSTANBUL 26.02.1987  87/11540
219 ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI ANKARA 18.02.1987 87/11519
220 RÜŞTÜ AKIN VAKFI İSTANBUL 20.01.1987 87/11428
221 ÇAYKARA VE DERNEK PAZARI EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 5.01.1987 87/11437
222 MESS EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 23.12.1986 86/11340
223 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI İSTANBUL 12.12.1986 86/11309
224 TERAKKİ VAKFI İSTANBUL 10.12.1986 86/11284
225 İSTANBUL TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ VAKFI İSTANBUL 30.10.1986 86/11134
226 PROF.DR.CEMİ DEMİROĞLU TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI (ESKİ ADI: TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI ) İSTANBUL 1.08.1986 86/10942
227 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON VAKFI İSTANBUL 28.07.1986 86/11001
228 HZ. İBRAHİM HALİLULLAH KÜLTÜR VE EĞİTİMVAKFI ŞANLIURFA 2.05.1986 86/10686
229 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI ANKARA 30.04.1986 86/10652
230 TÜRK KADININI GÜÇLENDİRME VE TANITMA VAKFI İSTANBUL 25.04.1986 86/10613
231 BİZİM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 3.04.1986 86/10555
232 EĞİTİMİ DESTEKLEME VAKFI (ESKİ ADI: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI ) ESKİŞEHİR 28.03.1986 86/10525
233 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI (ESKİ ADI:YILDIZ ÜNİVERSİTESİ VAKFI) İSTANBUL 17.02.1986 86/10377
234 TÜRK GÜREŞ VAKFI ANKARA 11.02.1986 86/10349
235 BEZMİALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HASTANESİ KLİNİKLERİNE YARDIM VAKFI İSTANBUL 1.02.1986 86/10338
236 MALATYA EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 20.12.1985  85/10197
237 TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI İSTANBUL 27.09.1985 85/9901
238 GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI İSTANBUL 31.05.1985 85/9544
239 MEHMET RIFAT GÜZEL VE ŞERİFE GÜZEL VAKFI İSTANBUL 8.02.1985 85/9108
240 İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI İSTANBUL 25.12.1984 84/8917
241 İNÖNÜ VAKFI ANKARA 20.09.1984 84/8521
242 İSTEK İSTANBUL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 20.09.1984 84/8537
243 HAYRA HİZMET VAKFI KONYA 27.08.1984 84/8489
244 TURİZM GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 5.07.1984 84/8257
245 İSMAİL DOKUZAĞAÇLI (KADIOĞLU) HURİYE UĞURLUDOĞAN TÜRK EMNİYET TEŞKİLATI ŞEHİTLERİ VE MALÜLLERİ DUL VE YETİMLERİNİN EĞİTİM VE YARDIM VAKFI İSTANBUL 11.04.1984 84/7929
246 BALIKESİR VEREM VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI BALIKESİR 26.07.1983 83/6900
247 ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 2.05.1983 83/6537
248 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 2.05.1983 83/6542
249 ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI ANKARA 15.04.1983 83/20888
250 GALATASARAY EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 8.11.1982 Ağu.85
251 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI ANKARA 26.07.1982 Ağu.23
252 TÜRK TANITMA VAKFI ANKARA 27.02.1982 Ağu.56
253 ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 9.07.1981 Ağu.41
254 HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI ÇANAKKALE 6.07.1981 Ağu.92
255 ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 21.04.1981 Ağu.26
256 BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ VAKFI İSTANBUL 18.03.1981 Ağu.79
257 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VE YANIK TEDAVİ VAKFI ANKARA 29.01.1981 Ağu.37
258 MİLLİ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI ) ANKARA 12.12.1980 Ağu.96
259 İBN’ÜL-EMİN MAHMUT KEMAL İNAL VAKFI İSTANBUL 2.09.1980 8/1576
260 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI İSTANBUL 20.07.1980 8/1307
261 KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI ERZURUM 8.04.1980 8/646
262 TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 25.01.1980 8/218
263 FEYZİ AKKAYA TEMEL  EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 21.09.1978 7/16557
264 ÇUKUROVA YÜKSEKÖĞRETİMİ GÜÇLENDİRME VAKFI (ESKİ ADI:ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI) ADANA 16.07.1978 7/16215
265 VEDAT ARDAHAN VAKFI İSTANBUL 28.02.1978 7/15068
266 DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI İSTANBUL 27.02.1978 7/14917
267 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI (ESKİ ADI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI) BURSA 27.02.1978 7/14918
268 TÜRKİYE DİYANET VAKFI ANKARA 20.12.1977 7/14433
269 CELAL BAYAR VAKFI BURSA 12.12.1977 7/14410
270 ELAZIĞ İZZETPAŞA VAKFI ELAZIĞ 14.09.1977 7/13945
271 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI SAMSUN 20.12.1976  7/12955
272 CEMİYETİ HAYRİYE VAKFI KONYA 26.10.1976 7/13117
273 TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI İSTANBUL 10.10.1976 7/12755
274 SELMA VE HACI OSMAN VASIB METİ ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE SAĞLIK YARDIM VAKFI İSTANBUL 21.07.1976 7/12474
275 TÜRKİYE TRAFİK KAZALARI YARDIM VAKFI ANKARA 14.05.1976 76/11899
276 PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY VAKFI İSTANBUL 4.01.1976 7/11184
277 TÜRK KALP VAKFI İSTANBUL 25.12.1975 7.11.1959
278 MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI İZMİR 20.06.1975 7/10252
279 FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI İSTANBUL 10.01.1975 Tem.21
280 İLİM YAYMA VAKFI İSTANBUL 31.12.1974 Tem.68
281 KAYSERİ YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI KAYSERİ 9.12.1974 Tem.67
282 MANİSA YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ VAKFI (ESKİ ADI: MANİSA YÜKSEK TAHSİL ÖĞRENCİ YURDU VAKFI) ANKARA 6.09.1974 Tem.21
283 TÜRK ANADOLU VAKFI KONYA 10.06.1974 Tem.66
284 YARDIM VE İYİLİK VAKFI MERSİN 20.12.1973 Tem.28
285 SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI ANKARA 30.11.1973 Tem.41
286 İHSAN DOĞRAMACI EĞİTİM VAKFI(ESKİ ADI:HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ VAKFI) ANKARA 3.11.1973 Tem.10
287 İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ANKARA 13.10.1973 Tem.77
288 HİSAR EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 23.08.1973 Tem.31
289 HACI ÖMER SABANCI VAKFI İSTANBUL 17.07.1973 Tem.60
290 GAZİANTEP KOLEJ VAKFI GAZİANTEP 21.06.1973 Tem.57
291 TÜRKİYE KALKINMA VAKFI ANKARA 8.05.1972 Tem.34
292 ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI İSTANBUL 26.11.1971 Tem.92
293 İHSAN DOĞRAMACI SAĞLIK VAKFI (ESKİ ADI:HACETTEPE ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ VAKFI) ANKARA 28.05.1971 Tem.95
294 ESKİŞEHİR ÖĞRETİM VE EĞİTİM VAKFI ESKİŞEHİR 5.06.1970 7/764
295 FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI İSTANBUL 11.04.1970 7/475
296 TÜRK PETROL VAKFI İSTANBUL 3.10.1969 6/12528
297 TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 2.04.1969 6/11572
298 VEHBİ KOÇ VAKFI İSTANBUL 28.12.1968 6/11114
299 TÜRK EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 9.12.1968 6/11056
300 İHSAN DOĞRAMACI BİLİM VE ARAŞTIRMA  VAKFI(ESKİADI:HACETTEPE TIP MERKEZİ VAKFI) ANKARA 6.07.1968 6/10326

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s