BÜTÇE

Bütçeye 532 Kanunla Yılda 1 Trilyon 82 Milyar Ödeyen Vatandaşın Adı Yok…

Dr. Ozan BİNGÖL

Vatandaş olarak adını hiç duymadığımız, varlığından haberdar bile olmadığımız pek çok kanuna göre vergi, resim, harç, fon, devlet hakkı, katkı payı, ceza, zam, gecikme faizi, gecikme zammı ve pek çok farklı adda ödemeyi Merkezi Yönetim Bütçesine yapıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine 532 farklı düzenlemeye dayalı olarak 1 trilyon 82 milyar TL katkı yapacağız.

Hal böyle iken, vergilerimizle yapılan metroyu kimin yaptığı tartışması yapılıyor. Vatandaşın parasıyla kurulan Devlet Üniversitelerine tek bir kuruş katkısı olmayan kişilerin isimleri sanki üniversitenin sahibi, kurucusu, arsasının bağışlayıcısı gibi isimlerini daha yaşarken veriyorlar.

Vatandaşın vergileriyle yapılanlar, iktidarın veya baştaki idarecinin lütfu, ihsanı değildir. Çünkü, bu eserlerin gerçek finansörü vatandaştır, para devlet kasasından çıkmıştır. Birilerinin kendi cebinden veya parti kasasından değil. Politik iktidar sahiplerine düşen vatandaşın finansörlüğünde devlet kaynaklarının harcanmasında en düzeyde hassas olmaları, israf ve verimsizliği önlemeleridir.

Bu ülkede kamu adına konulan her tuğla, yapılan her karış yol, hastane, okul, metro ve daha nicesinin hepsi vatandaşın katkısıyla, ödediği vergi ve diğer bütçe gelir kalemleri ile yapılıyor. Vatandaşın kesesinden kimsenin kendine pay çıkarma, ağalık yapma hakkı yoktur. Bu noktada “Kontrolsüz Güç- Vergilerimiz Nerede?” isimli kitabımın sonunda rahmetle yad ettiğim Bülent ECEVİT’in “Vergi ve Demokrasi” başlıklı 1958 yılında yayımlanan yazısında vurgu yaptığı; milletin kendi hizmetleri için ödediği vergilerin bir partiye ödenmiş aidat olmadığı ve bu şekilde de harcanamayacağı yönündeki vurgusu aklıma geldi.

Vatandaşın 2021 Yılında Merkezi Yönetim Bütçeye Yapacağı Katkılara İlişkin Kanun Listesi

Bütçe Hakkının bir gereği olarak ilgili Bütçe Kanunu ile toplanmasına izin verilen gelirlerin hukuki dayanağı olan ilgili Kanunlara Bütçe’de “C Cetveli”nde yer verilir. Aşağıda vatandaş olarak Merkezi Yönetim Bütçesine yaptığımız vergi, harç, resim, para cezası, fon, devlet hakkı, katılma payı ve benzeri çok farklı ad ve çeşitte ödemelerimizin dayandığı temel hükümleri içeren Kanunlara yer verilmiştir.

Liste: 2021 Yılında Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin Dayanağı Olan Mevzuat

 1. Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatı
 2. İstiklal Madalyası Kanunu
 3. Telgraf ve Telefon Kanunu
 4. Köy Kanunu
 5. Limanlar Kanunu
 6. Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 7. İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun
 8. Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sa’nat ve Ticaret Hakkında Kanun
 9. Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun
 10. Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun
 11. Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu
 12. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
 13. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 14. İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
 15. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
 16. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 17. Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun
 18. Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
 19. İcra ve İflas Kanunu
 20. Hususi Hastaneler Kanunu
 21. Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikalı Hakkında Kanun
 22. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
 23. Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun
 24. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 25. Tapu Kanunu
 26. Pamuk Islahı Kanunu
 27. Çeltik Ekimi Kanunu
 28. Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
 29. Orman Nizamnamesi
 30. Emniyet Teşkilat Kanunu
 31. Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun
 32. Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
 33. Pul ve Kıymetli Kağıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtasiyle Sattırılmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanun
 34. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
 35. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
 36. Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun
 37. Milli Piyango Teşkiline Dair Kanun
 38. Denizde Zabt ve Müsadere Kanunu
 39. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun
 40. İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
 41. Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İctimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun
 42. Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
 43. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
 44. Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun
 45. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
 46. Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun
 47. Matbaalar Kanunu
 48. Pasaport Kanunu
 49. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 50. Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
 51. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye’de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanun
 52. At Yarışları Hakkında Kanun
 53. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 54. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 55. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
 56. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun
 57. Avukatlar Yardımlaşma Kanunu
 58. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu
 59. Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun
 60. Harcırah Kanunu
 61. Hemşirelik Kanunu
 62. Öğle Dinlenmesi Kanunu
 63. Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
 64. Gider Vergileri Kanunu
 65. Orman Kanunu
 66. Sanayi Sicili Kanunu
 67. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
 68. Sivil Savunma Kanunu
 69. Tebligat Kanunu
 70. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 71. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 72. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 73. Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
 74. Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanununu
 75. Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun
 76. Köy İçme Suları Hakkında Kanun
 77. Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 78. Yeraltı Suları Hakkında Kanun
 79. Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun
 80. Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)
 81. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
 82. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
 83. Vergi Usul Kanunu
 84. İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 85. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
 86. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
 87. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu
 88. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 89. Değerli Kağıtlar Kanunu
 90. İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
 91. Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkan veya Lüzum Kalmayan Harb Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
 92. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 93. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
 94. Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
 95. Damga Vergisi Kanunu
 96. Harçlar Kanunu
 97. Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanun
 98. Sosyal Sigortalar Kanunu
 99. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 100. Kat Mülkiyeti Kanunu
 101. Devlet Memurları Kanunu
 102. Gecekondu Kanunu
 103. Deniz İş Kanunu
 104. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
 105. Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun
 106. Avukatlık Kanunu
 107. Kooperatifler Kanunu
 108. Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
 109. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
 110. Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun
 111. Emlak Vergisi Kanunu
 112. Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 113. Su Ürünleri Kanunu
 114. Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
 115. Noterlik Kanunu
 116. Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun
 117. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
 118. Milli Eğitim Temel Kanunu
 119. Kimlik Bildirme Kanunu
 120. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 121. Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun
 122. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası
 123. Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun
 124. Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve “Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanun
 125. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 126. Belediye Gelirleri Kanunu
 127. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
 128. Yükseköğretim Kanunu
 129. Gemi Sağlık Resmi Kanunu
 130. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 131. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 132. Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 133. İdari Yargılama Usulü Kanunu
 134. Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun
 135. Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu
 136. Turizmi Teşvik Kanunu
 137. Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 138. Karasuları Kanunu
 139. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
 140. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
 141. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu
 142. Umumi Mağazalar Kanunu
 143. Hakimler ve Savcılar Kanunu
 144. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
 145. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
 146. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
 147. Siyasi Partiler Kanunu
 148. Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
 149. Sosyal Hizmetler Kanunu
 150. Milletvekili Seçimi Kanunu
 151. Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun
 152. Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun
 153. Yardım Toplama Kanunu
 154. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 155. Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun
 156. Çevre Kanunu
 157. Milli Parklar Kanunu
 158. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
 159. Devlet İhale Kanunu
 160. Türk Bayrağı Kanunu
 161. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 162. Yükseköğretim Personel Kanunu
 163. Karayolları Trafik Kanunu
 164. Türk Sivil Havacılık Kanunu
 165. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu
 166. Olağanüstü Hal Kanunu
 167. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
 168. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
 169. Kamulaştırma Kanunu
 170. Kamu Konutları Kanunu
 171. Boğaziçi Kanunu
 172. Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
 173. Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 174. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
 175. Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun
 176. Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun
 177. Toplu Konut Kanunu
 178. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 179. Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 180. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetci Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun
 181. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun
 182. Katma Değer Vergisi Kanunu
 183. Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun
 184. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
 185. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 186. Çay Kanunu
 187. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu
 188. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
 189. Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
 190. Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
 191. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun
 192. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 193. Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu
 194. İmar Kanunu
 195. Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
 196. Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun
 197. Maden Kanunu
 198. Serbest Bölgeler Kanunu
 199. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
 200. Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun
 201. Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun
 202. Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 203. Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 204. Meteoroloji Hizmetleri Hakkında Kanun
 205. İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun
 206. Uzman Erbaş Kanunu
 207. Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun
 208. Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
 209. Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun
 210. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 211. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun
 212. Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun
 213. Mesleki Eğitim Kanunu
 214. Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 215. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 216. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 217. Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
 218. Kadastro Kanunu
 219. Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun
 220. Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 221. Uzman Jandarma Kanunu
 222. Malüller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
 223. Ölçüler ve Ayar Kanunu
 224. Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun
 225. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 226. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
 227. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 228. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
 229. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 230. Kıyı Kanunu
 231. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu
 232. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 233. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun
 234. Terörle Mücadele Kanunu
 235. Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun
 236. Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun
 237. Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun
 238. Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun
 239. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun
 240. Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti İle Şırnak ve Çukurca’da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun
 241. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
 242. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
 243. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
 244. Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 245. 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun
 246. Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun
 247. Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun
 248. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 249. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
 250. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
 251. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 252. Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 253. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 254. İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.03.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
 255. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 256. Mera Kanunu
 257. Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 258. 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 5.3.1964 Tarihli ve 439 Sayılı, 30.4.1992 Tarihli ve 3797 Sayılı, 11.10.1983 Tarihli ve 2914 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve 5.1.1961 Tarihli ve 222 Sayılı, 24.11.1994 Tarihli ve 4048 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun
 259. Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu,Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 3505 Sayılı Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri Kanunu, 1318 ve 4208 Sayılı Kanunlar ile 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 260. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 261. Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun
 262. İşsizlik Sigortası Kanunu
 263. Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu
 264. Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 265. Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun
 266. Gümrük Kanunu
 267. Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 268. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 269. Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 270. Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun
 271. Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
 272. EURO’nun Hukuki Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 273. Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun
 274. Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 275. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 276. Bazı Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun
 277. Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun
 278. Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun
 279. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
 280. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 281. Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun
 282. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
 283. Şeker Kanunu
 284. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesislerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 285. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu
 286. Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun
 287. Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal gaz Piyasası Hakkında Kanun)
 288. Polis Yüksek Öğretim Kanunu
 289. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun
 290. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 291. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 292. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
 293. Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 294. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 295. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 296. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 297. Türk Medeni Kanunu
 298. 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 299. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
 300. Kamu İhale Kanunu
 301. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 302. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 303. Endüstri Bölgeleri Kanunu
 304. Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 305. İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 306. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 307. Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 308. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu
 309. Vergi Barışı Kanunu
 310. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 311. Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun
 312. İş Kanunu
 313. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafiyetlere İlişkin Kanun
 314. Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 315. Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun
 316. Kara Avcılığı Kanunu
 317. Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 318. Karayolu Taşıma Kanunu
 319. Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
 320. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun
 321. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 322. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 323. Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 324. Petrol Piyasası Kanunu
 325. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 326. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 327. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
 328. Elektronik İmza Kanunu
 329. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun
 330. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 331. Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun
 332. Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
 333. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
 334. Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun
 335. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 336. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun
 337. Basın Kanunu
 338. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 339. Optisyenlik Hakkında Kanun
 340. Hayvanları Koruma Kanunu
 341. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
 342. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 343. Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 344. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
 345. Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
 346. Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 347. Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anomin Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
 348. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
 349. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 350. Türk Ceza Kanunu
 351. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 352. Dernekler Kanunu
 353. Aile Hekimliği Kanunu
 354. Organik Tarım Kanunu
 355. Ceza Muhakemesi Kanunu
 356. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 357. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun
 358. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
 359. İl Özel İdaresi Kanunu
 360. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 361. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 362. Kozmetik Kanunu
 363. Kabahatler Kanunu
 364. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 365. Gelir İdaresi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 366. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
 367. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 368. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
 369. Tarım Sigortaları Kanunu
 370. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
 371. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun
 372. Evrensel Hizmet Kanunu
 373. Engelliler Hakkında Kanun
 374. Belediye Kanunu
 375. Çocuk Koruma Kanunu
 376. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 377. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 378. Bankacılık Kanunu
 379. Türkiye İstatistik Kanunu
 380. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 381. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 382. Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun
 383. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 384. T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 385. Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 386. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
 387. Tarım Kanunu
 388. Nüfus Hizmetleri Kanunu
 389. Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 390. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 391. Kurumlar Vergisi Kanunu
 392. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
 393. Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun
 394. İskân Kanunu
 395. Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 396. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
 397. Tohumculuk Kanunu
 398. Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun
 399. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
 400. Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 401. Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 402. Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 403. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 404. Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
 405. Enerji Verimliliği Kanunu
 406. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun
 407. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 408. “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup
 409. Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun”
 410. Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun
 411. Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun
 412. Sigortacılık Kanunu
 413. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
 414. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun
 415. Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun
 416. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
 417. Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun
 418. Vakıflar Kanunu
 419. Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun
 420. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 421. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 422. Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
 423. İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
 424. Elektronik Haberleşme Kanunu
 425. Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun
 426. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 427. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 428. Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun
 429. Türk Vatandaşlığı Kanunu
 430. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 431. Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 432. Çek Kanunu
 433. Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 434. Biyogüvenlik Kanunu
 435. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 436. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 437. Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun
 438. Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 439. Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun
 440. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun
 441. Sayıştay Kanunu
 442. Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu
 443. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Muafiyetlerine İlişkin Kanun
 444. Türk Borçlar Kanunu
 445. Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 446. Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 447. Türk Ticaret Kanunu
 448. İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
 449. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 450. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
 451. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun
 452. Sulama Birlikleri Kanunu
 453. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu
 454. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
 455. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 456. Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 457. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 458. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 459. Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 460. Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 461. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 462. Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 463. Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 464. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 465. Türkiye Su Enstitüsü Hakkında Bazı Mali Düzenlemelere Dair Kanun Hükmünde Kararname
 466. Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 467. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 468. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 469. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 470. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
 471. Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
 472. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
 473. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
 474. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun
 475. Afet Sigortaları Kanunu
 476. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 477. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 478. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 479. EXPO 2016 Antalya Kanunu
 480. On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 481. Finansal Kiralama , Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
 482. Sermaye Piyasası Kanunu
 483. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 484. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 485. Elektrik Piyasası Kanunu
 486. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 487. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
 488. Posta Hizmetleri Kanunu
 489. Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 490. Türk Petrol Kanunu
 491. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 492. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 493. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
 494. Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
 495. İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
 496. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 497. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 498. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 499. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 500. Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
 501. 6728 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 502. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 503. Uluslararası İşgücü Kanunu
 504. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
 505. Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 506. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 507. Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 508. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
 509. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun
 510. Sınai Mülkiyet Kanunu
 511. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 512. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 513. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 514. Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 515. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun
 516. Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
 517. Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 518. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
 519. Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 520. Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 521. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 522. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 523. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
 524. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
 525. Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
 526. Askeralma Kanunu
 527. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
 528. Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 529. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 530. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
 531. Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 532. 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun

08.09.2021

Dr. Ozan BİNGÖL

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s